Man kan inte alltför snart glömma sina misstag och förseelser; för att uppehålla sig vid dem är att lägga till brottet.


man-kan-inte-alltför-snart-glömma-sina-misstag-och-förseelser-för-att-uppehålla-sig-vid-dem-är-att-lägga-till-brottet
henry david thoreaumankanintealltfrsnartglmmasinamisstagochfrseelserfrattuppehållasigviddemärläggatillbrottetman kankan inteinte alltföralltför snartsnart glömmaglömma sinasina misstagmisstag ochoch förseelserför attatt uppehållauppehålla sigsig vidvid demdem ärär attatt läggalägga tilltill brottetman kan intekan inte alltförinte alltför snartalltför snart glömmasnart glömma sinaglömma sina misstagsina misstag ochmisstag och förseelserför att uppehållaatt uppehålla siguppehålla sig vidsig vid demvid dem ärdem är attär att läggaatt lägga tilllägga till brottetman kan inte alltförkan inte alltför snartinte alltför snart glömmaalltför snart glömma sinasnart glömma sina misstagglömma sina misstag ochsina misstag och förseelserför att uppehålla sigatt uppehålla sig viduppehålla sig vid demsig vid dem ärvid dem är attdem är att läggaär att lägga tillatt lägga till brottetman kan inte alltför snartkan inte alltför snart glömmainte alltför snart glömma sinaalltför snart glömma sina misstagsnart glömma sina misstag ochglömma sina misstag och förseelserför att uppehålla sig vidatt uppehålla sig vid demuppehålla sig vid dem ärsig vid dem är attvid dem är att läggadem är att lägga tillär att lägga till brottet

Största misstag man kan göra är att förlora sig själv i färd med att värdera någon alltför mycket. Och glömma att du är speciell också.Jag skulle inte ändra en sak om mitt yrkesliv, och jag gör det till en vana att inte uppehålla mig vid mina misstag.Ånger är för dem som inte vet hur man lär sig av sina misstag.De flesta kontroverser snart skulle upphöra, om dem som arbetar i dem först skulle exakt definiera sina villkor, och sedan hålla fast vid sina definitioner.En man måste vara tillräckligt stor för att erkänna sina misstag, smart nog att dra nytta av dem, och tillräckligt starka för att rätta till dem.Om man håller sig alltför stelt till sina principer, skulle man knappast se någon.