Man bör aldrig ta den lätta vägen, utan den rätta vägen, oavsett hur lång tid resan.


man-bör-aldrig-den-lätta-vägen-utan-den-rätta-vägen-oavsett-hur-lång-tid-resan
scott cerretamanbraldrigdenlättavägenutanrättaoavsetthurlångtidresanman börbör aldrigaldrig tata denden lättalätta vägenutan denden rättarätta vägenoavsett hurhur långlång tidtid resanman bör aldrigbör aldrig taaldrig ta denta den lättaden lätta vägenutan den rättaden rätta vägenoavsett hur långhur lång tidlång tid resanman bör aldrig tabör aldrig ta denaldrig ta den lättata den lätta vägenutan den rätta vägenoavsett hur lång tidhur lång tid resanman bör aldrig ta denbör aldrig ta den lättaaldrig ta den lätta vägenoavsett hur lång tid resan

Vägen skvaller är den längsta vägen du kan resa när man försöker få till botten med skitsnack.Aldrig ta en genväg i livet, ta den långa vägen för att du plocka upp fler upplevelser på vägen.När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.Ibland måste man sluta, vända och ta längre hårdare vägen. Den vägen förhoppningsvis kommer att ta dig dit du vill och behöver vara.När du ställer ut på resan till Ithaca, be att vägen är lång, full av äventyr, full av kunskaper.Oavsett hur långt du är, oavsett hur lång tid det tar. Genom avstånd och tid Jag väntar.