Många människor skulle vara mer sanningsenlig det inte vore för deras okontrollerbar lust att prata


många-människor-skulle-vara-mer-sanningsenlig-det-inte-vore-för-deras-okontrollerbar-lust-att-prata
mångamänniskorskullevaramersanningsenligdetintevorefrderasokontrollerbarlustattpratamånga människorskulle varavara mermer sanningsenligsanningsenlig detdet inteinte vorevore förför derasderas okontrollerbarokontrollerbar lustlust attatt pratamånga människor skullemänniskor skulle varaskulle vara mervara mer sanningsenligmer sanningsenlig detsanningsenlig det intedet inte voreinte vore förvore för derasför deras okontrollerbarderas okontrollerbar lustokontrollerbar lust attlust att pratamånga människor skulle varamänniskor skulle vara merskulle vara mer sanningsenligvara mer sanningsenlig detmer sanningsenlig det intesanningsenlig det inte voredet inte vore förinte vore för derasvore för deras okontrollerbarför deras okontrollerbar lustderas okontrollerbar lust attokontrollerbar lust att pratamånga människor skulle vara mermänniskor skulle vara mer sanningsenligskulle vara mer sanningsenlig detvara mer sanningsenlig det intemer sanningsenlig det inte voresanningsenlig det inte vore fördet inte vore för derasinte vore för deras okontrollerbarvore för deras okontrollerbar lustför deras okontrollerbar lust attderas okontrollerbar lust att prata

Politik skulle vara en jävla bra affär om det inte vore för de jävla människor
politik-skulle-vara-jävla-bra-affär-om-det-inte-vore-för-de-jävla-människor
Om det inte vore för baseboll, skulle många barn inte vet vad en miljonär såg ut. -Phyllis Diller
om-det-inte-vore-för-baseboll-skulle-många-barn-inte-vet-vad-miljonär-såg-ut
Om det inte vore för presenterna, skulle en rymning vara att föredra.
om-det-inte-vore-för-presenterna-skulle-rymning-vara-att-föredra
Om det inte vore för Thomas Edison, skulle vi alla vara att titta på tv i mörkret.
om-det-inte-vore-för-thomas-edison-skulle-vi-alla-vara-att-titta-på-tv-i-mörkret
Om det inte vore för el skulle vi alla vara tittar på TV med levande ljus. -George Gobol
om-det-inte-vore-för-el-skulle-vi-alla-vara-tittar-på-tv-med-levande-ljus
Vore det inte för fantasi, skulle en man vara så lycklig i armarna på en kammar som en dutchess -Samuel Johnson
vore-det-inte-för-fantasi-skulle-man-vara-så-lycklig-i-armarna-på-kammar-som-dutchess