Må din jul glittra med stunder av kärlek, skratt och goodwill, och kan det kommande året vara full av belåtenhet och glädje. Ha en god jul.


må-din-jul-glittra-med-stunder-av-kärlek-skratt-och-goodwill-och-kan-det-kommande-året-vara-full-av-belåtenhet-och-glädje-ha-god-jul
dinjulglittramedstunderavkärlekskrattochgoodwillkandetkommandeåretvarafullbelåtenhetglädjehagodjulmå dindin juljul glittraglittra medmed stunderstunder avav kärlekskratt ochoch goodwilloch kankan detdet kommandekommande åretåret varavara fullfull avav belåtenhetbelåtenhet ochoch glädjeha enen godgod julmå din juldin jul glittrajul glittra medglittra med stundermed stunder avstunder av kärlekskratt och goodwilloch kan detkan det kommandedet kommande åretkommande året varaåret vara fullvara full avfull av belåtenhetav belåtenhet ochbelåtenhet och glädjeha en goden god julmå din jul glittradin jul glittra medjul glittra med stunderglittra med stunder avmed stunder av kärlekoch kan det kommandekan det kommande åretdet kommande året varakommande året vara fullåret vara full avvara full av belåtenhetfull av belåtenhet ochav belåtenhet och glädjeha en god julmå din jul glittra meddin jul glittra med stunderjul glittra med stunder avglittra med stunder av kärlekoch kan det kommande åretkan det kommande året varadet kommande året vara fullkommande året vara full avåret vara full av belåtenhetvara full av belåtenhet ochfull av belåtenhet och glädje

God Jul och mina varmaste lyckönskningar till din familj för det kommande året.
god-jul-och-mina-varmaste-lyckönskningar-till-din-familj-för-det-kommande-året
Må frid och välsignelser jul bli din; Och kan det kommande året fyllas med lycka
må-frid-och-välsignelser-jul-bli-din-och-kan-det-kommande-året-fyllas-med-lycka
Klirrklockor, bjällror, jingle hela vägen, kan du vara välsignad jul med fred och kärlek hela dagen! God Jul och ett Gott Nytt År
klirrklockor-bjällror-jingle-hela-vägen-kan-vara-välsignad-jul-med-fred-och-kärlek-hela-dagen-god-jul-och-ett-gott-nytt-År
Julhälsningar! Med många lyckönskningar till jul och det kommande året.
julhälsningar-med-många-lyckönskningar-till-jul-och-det-kommande-året
Kan denna jul ge dig all den kärlek och lycka i världen! God Jul och ett Gott Nytt År
kan-denna-jul-ge-dig-all-den-kärlek-och-lycka-i-världen-god-jul-och-ett-gott-nytt-År
Bells ringer och alla sjunger, det är jul! Det är jul! Önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År
bells-ringer-och-alla-sjunger-det-är-jul-det-är-jul-Önskar-dig-god-jul-och-ett-gott-nytt-År