Människor måste hjälpa varandra att det är naturens lag.


människor-måste-hjälpa-varandra-att-det-är-naturens-lag
människormåstehjälpavarandraattdetärnaturenslagmåste hjälpahjälpa varandravarandra attatt detdet ärär naturensnaturens lagmänniskor måste hjälpamåste hjälpa varandrahjälpa varandra attvarandra att detatt det ärdet är naturensär naturens lagmänniskor måste hjälpa varandramåste hjälpa varandra atthjälpa varandra att detvarandra att det äratt det är naturensdet är naturens lagmänniskor måste hjälpa varandra attmåste hjälpa varandra att dethjälpa varandra att det ärvarandra att det är naturensatt det är naturens lag

Vi måste alla lyda stora förändringens lag. Det är den mest kraftfulla naturens lagVi är alla fulla av svaghet och fel låt oss gemensamt förlåta varandra våra dårskaper - det är den första naturens lag.Självbevarelsedrift är det första naturens lag.I varje land måste det finnas människor som måste dö. De är offer varje nation måste göra för att uppnå lag och ordning.Jag tror att världen är en stor familj, och vi måste hjälpa varandra.Eftersom 'tis naturens lag att ändra enbart Kontinuitet konstigt