Människan är inte avsedda att förlora sin anonymitet och integritet.


människan-är-inte-avsedda-att-förlora-sin-anonymitet-och-integritet
sarah chalkemänniskanärinteavseddaattfrlorasinanonymitetochintegritetmänniskan ärär inteinte avseddaavsedda attatt förloraförlora sinsin anonymitetanonymitet ochoch integritetmänniskan är inteär inte avseddainte avsedda attavsedda att förloraatt förlora sinförlora sin anonymitetsin anonymitet ochanonymitet och integritetmänniskan är inte avseddaär inte avsedda attinte avsedda att förloraavsedda att förlora sinatt förlora sin anonymitetförlora sin anonymitet ochsin anonymitet och integritetmänniskan är inte avsedda attär inte avsedda att förlorainte avsedda att förlora sinavsedda att förlora sin anonymitetatt förlora sin anonymitet ochförlora sin anonymitet och integritet

Det är en önskan som driver människan att förlora sin diskriminering och förståelse, och därmed begå felaktiga handlingar.Vissa människor är avsedda att förälska sig i varandra, men är inte avsedda att vara tillsammans.Integritet enkla medel inte bryter mot sin egen identitet.Är sant innebär att ha integritet; och integritet gör det rätta, även om du vet ingen serIntegritet är integrationen av yttre åtgärder och inre värden. En person med integritet är densamma på utsidan och på insidan.Du kan inte, i ljud moral, döma en man för att ta hand om sin egen integritet. Det är hans klara plikt.