Mängden gånger du säger att du hatar drama är direkt proportionell mot mängden gånger du faktiskt starta den.


mängden-gånger-säger-att-hatar-drama-är-direkt-proportionell-mängden-gånger-faktiskt-starta-den
mängdengångersägeratthatardramaärdirektproportionellmängdenfaktisktstartadenmängden gångergånger dudu sägersäger attatt dudu hatarhatar dramadrama ärär direktdirekt proportionellproportionell motmot mängdenmängden gångergånger dudu faktisktfaktiskt startastarta denmängden gånger dugånger du sägerdu säger attsäger att duatt du hatardu hatar dramahatar drama ärdrama är direktär direkt proportionelldirekt proportionell motproportionell mot mängdenmot mängden gångermängden gånger dugånger du faktisktdu faktiskt startafaktiskt starta denmängden gånger du sägergånger du säger attdu säger att dusäger att du hataratt du hatar dramadu hatar drama ärhatar drama är direktdrama är direkt proportionellär direkt proportionell motdirekt proportionell mot mängdenproportionell mot mängden gångermot mängden gånger dumängden gånger du faktisktgånger du faktiskt startadu faktiskt starta denmängden gånger du säger attgånger du säger att dudu säger att du hatarsäger att du hatar dramaatt du hatar drama ärdu hatar drama är direkthatar drama är direkt proportionelldrama är direkt proportionell motär direkt proportionell mot mängdendirekt proportionell mot mängden gångerproportionell mot mängden gånger dumot mängden gånger du faktisktmängden gånger du faktiskt startagånger du faktiskt starta den

Det är sedan länge accepterat av missionärerna att moral är omvänt proportionell mot mängden av kläder människor barMacDonald har gåvan att komprimera den största mängden ord i den minsta mängden tankeDu kan ringa in världen 1,4 gånger med mängden Nutella som produceras i ett år.Det lustiga relationer är att den person som visar den minsta mängden av känslor vanligtvis kommer att ha de flesta mängden kontroll.Vet att mängden kritik du får kan korrelera något till mängden publicitet du får.Vår framgång i livet är direkt relaterad till mängden och kvaliteten på de tjänster vi ger.