Män som mest skiljer sig himmel och jord, men kvinnor, värsta och bästa, som himmel och helvete.


män-som-mest-skiljer-sig-himmel-och-jord-men-kvinnor-värsta-och-bästa-som-himmel-och-helvete
mänsommestskiljersighimmelochjordmenkvinnorvärstabästahelvetemän somsom mestmest skiljerskiljer sigsig himmelhimmel ochoch jordmen kvinnorvärsta ochoch bästasom himmelhimmel ochoch helvetemän som mestsom mest skiljermest skiljer sigskiljer sig himmelsig himmel ochhimmel och jordvärsta och bästasom himmel ochhimmel och helvetemän som mest skiljersom mest skiljer sigmest skiljer sig himmelskiljer sig himmel ochsig himmel och jordsom himmel och helvetemän som mest skiljer sigsom mest skiljer sig himmelmest skiljer sig himmel ochskiljer sig himmel och jord

Sinnet är sin egen plats, och i sig kan göra en himmel av helvete, ett helvete av himlen -John Milton
sinnet-är-sin-egen-plats-och-i-sig-kan-göra-himmel-av-helvete-ett-helvete-av-himlen
Himmel och helvete antar två skilda arter av män, de goda och de dåliga. Men den största delen av mänskligheten flyta betwixt vice och dygd.
himmel-och-helvete-antar-två-skilda-arter-av-män-de-goda-och-de-dåliga-men-den-största-delen-av-mänskligheten-flyta-betwixt-vice-och-dygd
Ett sinne inte ändras i tid eller rum, är sinnet sin egen plats, och i sig kan göra en himmel av helvete, ett helvete på himlen. -John Milton
ett-sinne-inte-ändras-i-tid-eller-rum-är-sinnet-sin-egen-plats-och-i-sig-kan-göra-himmel-av-helvete-ett-helvete-på-himlen
Jag kommer att låta Gud vara domare som går till himmel och helvete.
jag-kommer-att-lå-gud-vara-domare-som-går-till-himmel-och-helvete
Kärlek söker icke själv för att behaga, och inte heller för sig hade någon vård, men för en annan ger sin enkelhet, och bygger en himmel i helvete förtvivlan.
kärlek-söker-icke-själv-för-att-behaga-och-inte-heller-för-sig-hade-någon-vård-men-för-annan-ger-sin-enkelhet-och-bygger-himmel-i-helvete
Ånger: skådar himmel och känsla helvete -George Moore
Ånger-skådar-himmel-och-känsla-helvete