Lyssna, om det finns ett bergsäkert regel som jag har lärt mig i den här branschen är det att jag inte vet något om den mänskliga naturen


lyssna-om-det-finns-ett-bergsäkert-regel-som-jag-har-lärt-mig-i-den-här-branschen-är-det-att-jag-inte-vet-något-om-den-mänskliga-naturen
lyssnaomdetfinnsettbergsäkertregelsomjagharlärtmigdenhärbranschenärattintevetnågotmänskliganaturenom detdet finnsfinns ettett bergsäkertbergsäkert regelregel somsom jagjag harhar lärtlärt migmig ii denden härhär branschenbranschen ärär detdet attatt jagjag inteinte vetvet någotnågot omom denden mänskligamänskliga naturenom det finnsdet finns ettfinns ett bergsäkertett bergsäkert regelbergsäkert regel somregel som jagsom jag harjag har lärthar lärt miglärt mig imig i deni den härden här branschenhär branschen ärbranschen är detär det attdet att jagatt jag intejag inte vetinte vet någotvet något omnågot om denom den mänskligaden mänskliga naturenom det finns ettdet finns ett bergsäkertfinns ett bergsäkert regelett bergsäkert regel sombergsäkert regel som jagregel som jag harsom jag har lärtjag har lärt mighar lärt mig ilärt mig i denmig i den häri den här branschenden här branschen ärhär branschen är detbranschen är det attär det att jagdet att jag inteatt jag inte vetjag inte vet någotinte vet något omvet något om dennågot om den mänskligaom den mänskliga naturenom det finns ett bergsäkertdet finns ett bergsäkert regelfinns ett bergsäkert regel somett bergsäkert regel som jagbergsäkert regel som jag harregel som jag har lärtsom jag har lärt migjag har lärt mig ihar lärt mig i denlärt mig i den härmig i den här branscheni den här branschen ärden här branschen är dethär branschen är det attbranschen är det att jagär det att jag intedet att jag inte vetatt jag inte vet någotjag inte vet något ominte vet något om denvet något om den mänskliganågot om den mänskliga naturen

Min mamma har alltid sagt att om jag får ett stort huvud, kommer hon att ta mig ur den här branschen så fort jag kom in det
min-mamma-har-alltid-sagt-att-om-jag-får-ett-stort-huvud-kommer-hon-att-mig-ur-den-här-branschen-så-fort-jag-kom-in-det
Tja, det finns olika nyanser av Hollywood, säker. Jag menar, jag arbetar i den här branschen, men jag är inte Hollywood.
tja-det-finns-olika-nyanser-av-hollywood-säker-jag-menar-jag-arbetar-i-den-här-branschen-men-jag-är-inte-hollywood
De flesta människor tror inte något kan hända förrän den redan har. Det är inte dumhet eller svaghet, det är bara den mänskliga naturen. -Max Brooks
de-flesta-människor-tror-inte-något-kan-hända-förrän-den-redan-har-det-är-inte-dumhet-eller-svaghet-det-är-bara-den-mänskliga-naturen
Jag vet att det finns miljontals flickor i den här världen, men tyvärr har jag bara ett hjärta som hör bara till dig.
jag-vet-att-det-finns-miljontals-flickor-i-den-här-världen-men-tyvärr-har-jag-bara-ett-hjärta-som-hör-bara-till-dig
Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Det finns något i den mänskliga naturen, den ansträngande-till-få-på-med-det kvaliteten på människor, kampen för att bibehålla eller hålla showen går kan vara ansträngande.
det-finns-något-i-den-mänskliga-naturen-den-ansträngande-till-få-på-med-det-kvaliteten-på-människor-kampen-för-att-bibehålla-eller-hålla