Loving är aldrig lätt, särskilt när tiderna är tuffa, men det är den mest kraftfulla och positivt bestående verkan möjlig.


loving-är-aldrig-lätt-särskilt-när-tiderna-är-tuffa-men-det-är-den-mest-kraftfulla-och-positivt-bestående-verkan-möjlig
suman railovingäraldriglättsärskiltnärtidernatuffamendetdenmestkraftfullaochpositivtbeståendeverkanmjligloving ärär aldrigaldrig lättsärskilt närnär tidernatiderna ärär tuffamen detdet ärär denden mestmest kraftfullakraftfulla ochoch positivtpositivt beståendebestående verkanverkan möjligloving är aldrigär aldrig lättsärskilt när tidernanär tiderna ärtiderna är tuffamen det ärdet är denär den mestden mest kraftfullamest kraftfulla ochkraftfulla och positivtoch positivt beståendepositivt bestående verkanbestående verkan möjligloving är aldrig lättsärskilt när tiderna ärnär tiderna är tuffamen det är dendet är den mestär den mest kraftfulladen mest kraftfulla ochmest kraftfulla och positivtkraftfulla och positivt beståendeoch positivt bestående verkanpositivt bestående verkan möjligsärskilt när tiderna är tuffamen det är den mestdet är den mest kraftfullaär den mest kraftfulla ochden mest kraftfulla och positivtmest kraftfulla och positivt beståendekraftfulla och positivt bestående verkanoch positivt bestående verkan möjlig

Hem är den mest populära, och kommer att vara det mest bestående av alla jordiska anläggningarViljan att tro är kanske den mest kraftfulla, men säkerligen den mest farlig mänsklig attribut.Tuffa tider varar aldrig men tuffa människor görBön är den mest kraftfulla mot försök, det mest effektiva läkemedel mot sjukdom och den mest värdefulla gåva till någon vi bryr oss om!Kärlek är den mest kraftfulla känslor, och det gör den till den mest farliga.Den mest kraftfulla budskap är det som du inte kan höra eller tala, men se och uppleva.