Livets mest djupa känslor ofta expressd i tystnad och den som kan läsa volymer från din tystnad är din sanna följeslagare.


livets-mest-djupa-känslor-ofta-expressd-i-tystnad-och-den-som-kan-lä-volymer-från-din-tystnad-är-din-sanna-följeslagare
ritu ghatoureylivetsmestdjupakänsloroftaexpressdtystnadochdensomkanläsavolymerfråndinärsannafljeslagarelivets mestmest djupadjupa känslorofta expressdexpressd ii tystnadtystnad ochoch denden somsom kankan läsaläsa volymervolymer frånfrån dindin tystnadtystnad ärär dindin sannasanna följeslagarelivets mest djupamest djupa känslordjupa känslor oftakänslor ofta expressdofta expressd iexpressd i tystnadi tystnad ochtystnad och denoch den somden som kansom kan läsakan läsa volymerläsa volymer frånvolymer från dinfrån din tystnaddin tystnad ärtystnad är dinär din sannadin sanna följeslagarelivets mest djupa känslormest djupa känslor oftadjupa känslor ofta expressdkänslor ofta expressd iofta expressd i tystnadexpressd i tystnad ochi tystnad och dentystnad och den somoch den som kanden som kan läsasom kan läsa volymerkan läsa volymer frånläsa volymer från dinvolymer från din tystnadfrån din tystnad ärdin tystnad är dintystnad är din sannaär din sanna följeslagarelivets mest djupa känslor oftamest djupa känslor ofta expressddjupa känslor ofta expressd ikänslor ofta expressd i tystnadofta expressd i tystnad ochexpressd i tystnad och deni tystnad och den somtystnad och den som kanoch den som kan läsaden som kan läsa volymersom kan läsa volymer frånkan läsa volymer från dinläsa volymer från din tystnadvolymer från din tystnad ärfrån din tystnad är dindin tystnad är din sannatystnad är din sanna följeslagare

Livets mest djupaste känslor uttrycks ofta i tystnad.
livets-mest-djupaste-känslor-uttrycks-ofta-i-tystnad
Inget ljud i denna värld kan vara mer Högre än tystnad. Om någon förstår din tystnad, den personen aldrig missförstå dina ord.
inget-ljud-i-denna-värld-kan-vara-mer-högre-än-tystnad-om-någon-förstår-din-tystnad-den-personen-aldrig-missförstå-dina-ord
Slösa inte ord med människor som förtjänar din tystnad, ibland den mest kraftfulla sak du kan säga är ingenting alls. -Mandy Hale
slö-inte-ord-med-människor-som-förtjänar-din-tystnad-ibland-den-mest-kraftfulla-sak-kan-säga-är-ingenting-alls
Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss. -Dada JP Vaswani
silence-läker-tystnad-lugnar-tystnad-bekvämligheter-tystnad-renar-tystnad-förnyar-oss
Och nu finns det bara tystnad, tystnad, tystnad, säger allt vi inte visste -William Rose Benet
och-nu-finns-det-bara-tystnad-tystnad-tystnad-säger-allt-vi-inte-visste
Lita på någon som kan se 3 saker i dig. Den sorg bakom leende, kärlek bakom din ilska och orsaken bakom din tystnad
lita-på-någon-som-kan-se-3-saker-i-dig-den-sorg-bakom-leende-kärlek-bakom-din-ilska-och-orsaken-bakom-din-tystnad