Livet kommer alltid att försöka göra det svårt för dig men varje gång du övervinna svårigheter du kommer ut starkare


livet-kommer-alltid-att-försöka-göra-det-svårt-för-dig-men-varje-gång-övervinna-svårigheter-kommer-ut-starkare
livetkommeralltidattfrskagradetsvårtfrdigmenvarjegångvervinnasvårigheterutstarkarelivet kommerkommer alltidalltid attatt försökaförsöka göragöra detdet svårtsvårt förför digdig menmen varjevarje gånggång dudu övervinnaövervinna svårighetersvårigheter dudu kommerkommer utut starkarelivet kommer alltidkommer alltid attalltid att försökaatt försöka göraförsöka göra detgöra det svårtdet svårt försvårt för digför dig mendig men varjemen varje gångvarje gång dugång du övervinnadu övervinna svårigheterövervinna svårigheter dusvårigheter du kommerdu kommer utkommer ut starkarelivet kommer alltid attkommer alltid att försökaalltid att försöka göraatt försöka göra detförsöka göra det svårtgöra det svårt fördet svårt för digsvårt för dig menför dig men varjedig men varje gångmen varje gång duvarje gång du övervinnagång du övervinna svårigheterdu övervinna svårigheter duövervinna svårigheter du kommersvårigheter du kommer utdu kommer ut starkarelivet kommer alltid att försökakommer alltid att försöka göraalltid att försöka göra detatt försöka göra det svårtförsöka göra det svårt förgöra det svårt för digdet svårt för dig mensvårt för dig men varjeför dig men varje gångdig men varje gång dumen varje gång du övervinnavarje gång du övervinna svårighetergång du övervinna svårigheter dudu övervinna svårigheter du kommerövervinna svårigheter du kommer utsvårigheter du kommer ut starkare

Du kommer alltid möter problem i livet. Om du kan hantera det bra, kommer det att göra dig starkare.
du-kommer-alltid-möter-problem-i-livet-om-kan-hantera-det-bra-kommer-det-att-göra-dig-starkare
Måste alltid hanteras våra svårigheter för tillfället med på något sätt, men våra permanenta svårigheter är svårigheter varje ögonblick. -TS Eliot
måste-alltid-hanteras-våra-svårigheter-för-tillfället-med-på-något-sätt-men-våra-permanenta-svårigheter-är-svårigheter-varje-ögonblick
Det kan skada när du flyttar på, men då det kommer att läka. Och med varje dag som går, kommer du att få starkare och livet kommer att bli bättre.
det-kan-skada-när-flyttar-på-men-då-det-kommer-att-läka-och-med-varje-dag-som-går-kommer-att-få-starkare-och-livet-kommer-att-bli-bättre
Svårigheter i livet dont kommer att förgöra dig, utan för att hjälpa dig att förverkliga din potential. Låt svårigheter vet att du är svåra också.
svårigheter-i-livet-dont-kommer-att-förgöra-dig-utan-för-att-hjälpa-dig-att-förverkliga-din-potential-låt-svårigheter-vet-att-är-svåra
Du kommer att känna smärta, du kommer att förlora, du kommer att göra misstag, men oroa dig inte någon gång, på något sätt kommer det att vara meningsfullt.
du-kommer-att-känna-smärta-kommer-att-förlora-kommer-att-göra-misstag-men-oroa-dig-inte-någon-gång-på-något-sätt-kommer-det-att-vara
Varje kung var en gång en gråtande baby och varje byggnad var en gång en bild. Det handlar inte om var du befinner dig i dag, men där du kommer att nå i morgon
varje-kung-var-gång-gråtande-baby-och-varje-byggnad-var-gång-bild-det-handlar-inte-om-var-befinner-dig-i-dag-men-där-kommer-att-nå-i