Livet är: älska så hårt du inspirera och bli inspirerade att bli nästa nivå på den person du aldrig visste.


livet-är-älska-så-hårt-inspirera-och-bli-inspirerade-att-bli-nästa-nivå-på-den-person-aldrig-visste
livetärälskahårtinspireraochbliinspireradeattnästanivådenpersonaldrigvisstelivet ärälska såså hårthårt dudu inspirerainspirera ochoch blibli inspireradeinspirerade attatt blibli nästanästa nivånivå påpå denden personperson dudu aldrigaldrig vissteälska så hårtså hårt duhårt du inspireradu inspirera ochinspirera och blioch bli inspireradebli inspirerade attinspirerade att bliatt bli nästabli nästa nivånästa nivå pånivå på denpå den personden person duperson du aldrigdu aldrig vissteälska så hårt duså hårt du inspirerahårt du inspirera ochdu inspirera och bliinspirera och bli inspireradeoch bli inspirerade attbli inspirerade att bliinspirerade att bli nästaatt bli nästa nivåbli nästa nivå pånästa nivå på dennivå på den personpå den person duden person du aldrigperson du aldrig vissteälska så hårt du inspireraså hårt du inspirera ochhårt du inspirera och blidu inspirera och bli inspireradeinspirera och bli inspirerade attoch bli inspirerade att blibli inspirerade att bli nästainspirerade att bli nästa nivåatt bli nästa nivå påbli nästa nivå på dennästa nivå på den personnivå på den person dupå den person du aldrigden person du aldrig visste

Om du hittar en bra lösning och bli fäst vid den, kan lösningen bli din nästa problem. -Dr Robert Anthony
om-hittar-bra-lösning-och-bli-fäst-vid-den-kan-lösningen-bli-din-nästa-problem
Om du tänker positivt, Sound Bli musik, rörelse Bli dans, Smile Bli skratt, Sinne Bli meditation och livet blir en fest -Ritu Ghatourey
om-tänker-positivt-sound-bli-musik-rörelse-bli-smile-bli-skratt-sinne-bli-meditation-och-livet-blir-fest
En kändis är en person som arbetar hårt hela sitt liv för att bli kända, bär sedan mörka glasögon för att undvika att bli igenkänd.
en-kändis-är-person-som-arbetar-hårt-hela-sitt-liv-för-att-bli-kända-bär-sedan-mörka-glasögon-för-att-undvika-att-bli-igenkänd
Du kan inte inspirera varje person genom dina goda gärningar och åtgärder. Men det finns många som kommer att bli inspirerad. -Anurag Prakash Ray
du-kan-inte-inspirera-varje-person-genom-dina-goda-gärningar-och-åtgärder-men-det-finns-många-som-kommer-att-bli-inspirerad
Försök att inte bli en person av framgång, utan snarare försöka bli en person av värde. -Albert Einstein
försök-att-inte-bli-person-av-framgång-utan-snarare-försöka-bli-person-av-värde
En person lär sig att älska sig själv genom de enkla handlingar älska och bli älskad av någon annan.
en-person-lär-sig-att-älska-sig-själv-genom-de-enkla-handlingar-älska-och-bli-älskad-av-någon-annan