Leva på ett sådant sätt att om någon skulle tala illa om dig, ingen skulle tro det.


leva-på-ett-sådant-sätt-att-om-någon-skulle-tala-illa-om-dig-ingen-skulle-tro-det
levaettsådantsättattomnågonskulletalailladigingentrodetleva påpå ettett sådantsådant sättsätt attatt omom någonnågon skulleskulle talatala illailla omom digingen skulleskulle trotro detleva på ettpå ett sådantett sådant sättsådant sätt attsätt att omatt om någonom någon skullenågon skulle talaskulle tala illatala illa omilla om digingen skulle troskulle tro detleva på ett sådantpå ett sådant sättett sådant sätt attsådant sätt att omsätt att om någonatt om någon skulleom någon skulle talanågon skulle tala illaskulle tala illa omtala illa om digingen skulle tro detleva på ett sådant sättpå ett sådant sätt attett sådant sätt att omsådant sätt att om någonsätt att om någon skulleatt om någon skulle talaom någon skulle tala illanågon skulle tala illa omskulle tala illa om dig

Leva på ett sådant sätt att om någon talade illa om dig, ingen skulle tro det.
leva-på-ett-sådant-sätt-att-om-någon-talade-illa-om-dig-ingen-skulle-tro-det
Leva i ett sådant bra sätt att om djävulen råkade komma till vägen, skulle han ändra sin riktning.
leva-i-ett-sådant-bra-sätt-att-om-djävulen-råkade-komma-till-vägen-skulle-han-ändra-sin-riktning
Om man pratar negativt om dig, inte låta dem påverka dig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att ingen någonsin kommer att tro på vad de sa!
om-man-pratar-negativt-om-dig-inte-lå-dem-påverka-dig-lev-ditt-liv-på-ett-sådant-sätt-att-ingen-någonsin-kommer-att-tro-på-vad-de
När män talar illa om dig, leva så ingen får tro dem.
när-män-talar-illa-om-dig-leva-så-ingen-får-tro-dem
Tala på ett sådant sätt att andra älskar att lyssna på dig. Lyssna på ett sådant avstånd att andra älskar att prata med dig.
tala-på-ett-sådant-sätt-att-andra-älskar-att-lyssna-på-dig-lyssna-på-ett-sådant-avstånd-att-andra-älskar-att-prata-med-dig
Det är omöjligt att tala på ett sådant sätt att du inte kan missförstås. -Karl Popper
det-är-omöjligt-att-tala-på-ett-sådant-sätt-att-inte-kan-missförstås