Lev som om du redan levde för andra gången och som om du hade agerat första gången som felaktigt som du är på väg att agera nu


lev-som-om-redan-levde-för-andra-gången-och-som-om-hade-agerat-första-gången-som-felaktigt-som-är-på-väg-att-agera-nu
! vince lombardilevsomomredanlevdefrandragångenochhadeageratfrstafelaktigtärvägattageranulev somsom omom dudu redanredan levdelevde förandra gångengången ochoch somsom omom dudu hadehade ageratagerat förstaförsta gångengången somsom felaktigtfelaktigt somsom dupå vägväg attatt ageraagera nulev som omsom om duom du redandu redan levderedan levde förlevde för andraför andra gångenandra gången ochgången och somoch som omsom om duom du hadedu hade agerathade agerat förstaagerat första gångenförsta gången somgången som felaktigtsom felaktigt somfelaktigt som dusom du ärär på vägpå väg attväg att ageraatt agera nulev som om dusom om du redanom du redan levdedu redan levde förredan levde för andralevde för andra gångenför andra gången ochandra gången och somgången och som omoch som om dusom om du hadeom du hade ageratdu hade agerat förstahade agerat första gångenagerat första gången somförsta gången som felaktigtgången som felaktigt somsom felaktigt som dufelaktigt som du ärsom du är pådu är på vägär på väg attpå väg att ageraväg att agera nulev som om du redansom om du redan levdeom du redan levde fördu redan levde för andraredan levde för andra gångenlevde för andra gången ochför andra gången och somandra gången och som omgången och som om duoch som om du hadesom om du hade ageratom du hade agerat förstadu hade agerat första gångenhade agerat första gången somagerat första gången som felaktigtförsta gången som felaktigt somgången som felaktigt som dusom felaktigt som du ärfelaktigt som du är påsom du är på vägdu är på väg attär på väg att agerapå väg att agera nu

Lev som om du levde en andra gång, och som om du hade agerat felaktigt första gången.
lev-som-om-levde-andra-gång-och-som-om-hade-agerat-felaktigt-första-gången
Ingen kan möjligen veta vad som är på väg att hända. Det händer varje gång, för första gången, för den enda gången
ingen-kan-möjligen-veta-vad-som-är-på-väg-att-hända-det-händer-varje-gång-för-första-gången-för-den-enda-gången
Låt inte en tjuv in i ditt hus tre gånger. Första gången var tillräckligt. Andra gången var en chans. Tredje gången betyder att du är dum
låt-inte-tjuv-in-i-ditt-hus-tre-gånger-första-gången-var-tillräckligt-andra-gången-var-chans-tredje-gången-betyder-att-är-dum
Första gången du säga något, det hörs. Andra gången, är det känt, och tredje gången det har lärt.
första-gången-säga-något-det-hörs-andra-gången-är-det-känt-och-tredje-gången-det-har-lärt
Två stunder som aldrig kommer att glömma. Första gången du sa att du älskar mig och första gången du dumpade mig
två-stunder-som-aldrig-kommer-att-glömma-första-gången-att-älskar-mig-och-första-gången-dumpade-mig
I mina pjäser jag vill titta på livet - på vanligt existens, som om vi bara hade vänt ett hörn och stöter på den för första gången -Christopher Fry
i-mina-pjäser-jag-vill-titta-på-livet-på-vanligt-existens-som-om-vi-bara-hade-vänt-ett-hörn-och-stöter-på-den-för-första-gången