Låt oss anser att svära är en synd alla andra säregna clamorous och provocerande av gudomlig dom.


låt-oss-anser-att-svära-är-synd-alla-andra-säregna-clamorous-och-provocerande-av-gudomlig-dom
isaac barrowlåtossanserattsväraärsyndallaandrasäregnaclamorousochprovocerandeavgudomligdomlåt ossoss anseranser attatt svärasvära ären syndsynd allaandra säregnasäregna clamorousclamorous ochoch provocerandeprovocerande avav gudomliggudomlig domlåt oss anseross anser attanser att sväraatt svära ärsvära är enär en synden synd allasynd alla andraalla andra säregnaandra säregna clamoroussäregna clamorous ochclamorous och provocerandeoch provocerande avprovocerande av gudomligav gudomlig domlåt oss anser attoss anser att sväraanser att svära äratt svära är ensvära är en syndär en synd allaen synd alla andrasynd alla andra säregnaalla andra säregna clamorousandra säregna clamorous ochsäregna clamorous och provocerandeclamorous och provocerande avoch provocerande av gudomligprovocerande av gudomlig domlåt oss anser att sväraoss anser att svära äranser att svära är enatt svära är en syndsvära är en synd allaär en synd alla andraen synd alla andra säregnasynd alla andra säregna clamorousalla andra säregna clamorous ochandra säregna clamorous och provocerandesäregna clamorous och provocerande avclamorous och provocerande av gudomligoch provocerande av gudomlig dom

I varje fall, låt oss älska ett tag, under ett år eller så, du och jag. Det är en form av gudomlig berusning som vi alla kan provaMin sköna, låt oss svära en evig vänskap.Fru, jag har letat efter en person som ogillade sås hela mitt liv låt oss svära evig vänskap.Låt oss hitta en bar så mörkt vi glömma vilka vi är och alla ärren av Låt oss inte försöka föra religionen till andra, men låt oss sträva efter att leva det själva.Inte vara alltför snabb att bestämma dom andra. Var och en av oss har våra fel