Låt aldrig de saker du vill, få dig att glömma de saker du har. Om du verkligen är rik, räkna antalet saker som du har att pengar inte kan köpa.


låt-aldrig-de-saker-vill-få-dig-att-glömma-de-saker-har-om-verkligen-är-rik-räkna-antalet-saker-som-har-att-pengar-inte-kan-köpa
låtaldrigdesakervilldigattglmmaharomverkligenärrikräknaantaletsomharpengarintekankpalåt aldrigaldrig dede sakersaker dudu villfå digdig attatt glömmaglömma dede sakersaker dudu harom dudu verkligenverkligen ärär rikräkna antaletantalet sakersaker somsom dudu harhar attatt pengarpengar inteinte kankan köpalåt aldrig dealdrig de sakerde saker dusaker du villfå dig attdig att glömmaatt glömma deglömma de sakerde saker dusaker du harom du verkligendu verkligen ärverkligen är rikräkna antalet sakerantalet saker somsaker som dusom du hardu har atthar att pengaratt pengar intepengar inte kaninte kan köpalåt aldrig de sakeraldrig de saker dude saker du villfå dig att glömmadig att glömma deatt glömma de sakerglömma de saker dude saker du harom du verkligen ärdu verkligen är rikräkna antalet saker somantalet saker som dusaker som du harsom du har attdu har att pengarhar att pengar inteatt pengar inte kanpengar inte kan köpalåt aldrig de saker dualdrig de saker du villfå dig att glömma dedig att glömma de sakeratt glömma de saker duglömma de saker du harom du verkligen är rikräkna antalet saker som duantalet saker som du harsaker som du har attsom du har att pengardu har att pengar intehar att pengar inte kanatt pengar inte kan köpa

Om du vill känna rik bara räkna alla de stora saker du har att pengar inte kan köpa
om-vill-känna-rik-bara-räkna-alla-de-stora-saker-har-att-pengar-inte-kan-köpa
Låt aldrig de saker du vill få dig att glömma de saker du har
låt-aldrig-de-saker-vill-få-dig-att-glömma-de-saker-har
Låt aldrig de saker du vill få dig att glömma de saker du har.
låt-aldrig-de-saker-vill-få-dig-att-glömma-de-saker-har
Om du vill känna rika, räkna de saker du har att pengar inte kan köpa.
om-vill-känna-rika-räkna-de-saker-har-att-pengar-inte-kan-köpa
Om du vill känna rika, bara räkna de saker du har att pengar inte kan köpa -Ordspråk
om-vill-känna-rika-bara-räkna-de-saker-har-att-pengar-inte-kan-köpa
Om du vill känna dig rik, räkna det du har som inte pengar kan köpa. -Okänd
om-vill-känna-dig-rik-räkna-det-har-som-inte-pengar-kan-köpa