Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne.


lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
devlättjaärmortillalladåligavanormenslutändanhonochvibrrespekterahennelättja ärär mortill allaalla dåligadåliga vanormen ii slutändanslutändan ärär honhon enen moroch vivi börbör respekterarespektera hennelättja är morär mor tillmor till allatill alla dåligaalla dåliga vanordåliga vanor menvanor men imen i slutändani slutändan ärslutändan är honär hon enhon en moren mor ochmor och vioch vi börvi bör respekterabör respektera hennelättja är mor tillär mor till allamor till alla dåligatill alla dåliga vanoralla dåliga vanor mendåliga vanor men ivanor men i slutändanmen i slutändan äri slutändan är honslutändan är hon enär hon en morhon en mor ochen mor och vimor och vi böroch vi bör respekteravi bör respektera hennelättja är mor till allaär mor till alla dåligamor till alla dåliga vanortill alla dåliga vanor menalla dåliga vanor men idåliga vanor men i slutändanvanor men i slutändan ärmen i slutändan är honi slutändan är hon enslutändan är hon en morär hon en mor ochhon en mor och vien mor och vi börmor och vi bör respekteraoch vi bör respektera henne

Lättja är mor till effektivitet -Marian Propp
lättja-är-mor-till-effektivitet
En herre respekterar alla kvinnor i sitt liv. Om du inte kan respektera din egen mor, glömma respektera din flickvän. ​​ -James Merrow
en-herre-respekterar-alla-kvinnor-i-sitt-liv-om-inte-kan-respektera-din-egen-mor-glömma-respektera-din-flickvän-​​
Familjemedlemmar har nästan samma vanor som de förs upp av en kärlek till en mor och levererar samma kärlek till hela familjen.
familjemedlemmar-har-nästan-samma-vanor-som-de-förs-upp-av-kärlek-till-mor-och-levererar-samma-kärlek-till-hela-familjen
En mor är hon som kan ersätta alla andra -Cardinal Mermillod
en-mor-är-hon-som-kan-ersätta-alla-andra
En mor är hon som kan ersätta alla andra, men vars ingen annan kan ta
en-mor-är-hon-som-kan-ersätta-alla-andra-men-vars-ingen-annan-kan
Min mor var emot mig som en skådespelerska - tills jag introducerade henne till Frank Sinatra.
min-mor-var-emot-mig-som-skådespelerska-tills-jag-introducerade-henne-till-frank-sinatra