Kvinnan som är endast känd genom en människa är känt fel.


kvinnan-som-är-endast-känd-genom-människa-är-känt-fel
marilyn monroekvinnansomärendastkändgenommänniskakäntfelkvinnan somsom ärär endastendast kändkänd genomgenom enen människamänniska ärär käntkänt felkvinnan som ärsom är endastär endast kändendast känd genomkänd genom engenom en människaen människa ärmänniska är käntär känt felkvinnan som är endastsom är endast kändär endast känd genomendast känd genom enkänd genom en människagenom en människa ären människa är käntmänniska är känt felkvinnan som är endast kändsom är endast känd genomär endast känd genom enendast känd genom en människakänd genom en människa ärgenom en människa är känten människa är känt fel

Den vackraste människor är de som har känt nederlag, känd lidande, känd förlust, och har funnit sin väg ut ur djupet.Samhället, som kodifieras av människan, påbjuder att kvinnan är underlägsen hon kan göra sig av med denna underlägsenhet endast genom att förstöra mannens överlägsenhetRosen talar om kärlek tyst, på ett språk som endast känt till hjärtat.Mannen är inte av kvinnan, men kvinnan av mannen, varken var mannen som skapats för kvinnan, men kvinnan för en manI slutändan är en person som endast känd av den inverkan de har på andra.Personer som har känt lidande, har känt kamp, ​​har känt nederlag och förlust, har förståelse för livet om de har själv medkänsla.