Kristendomen är inte om religion. Det handlar om tro, om hålls, om att vara förlåtet. Det handlar om att hitta glädje och hitta hem.


kristendomen-är-inte-om-religion-det-handlar-om-tro-om-hålls-om-att-vara-förlåtet-det-handlar-om-att-hitta-glädje-och-hitta-hem
kristendomenärinteomreligiondethandlartrohållsattvarafrlåtethittaglädjeochhemkristendomen ärär inteinte omom religiondet handlarhandlar omom troom hållsom attatt varavara förlåtetdet handlarhandlar omom attatt hittahitta glädjeglädje ochoch hittahitta hemkristendomen är inteär inte ominte om religiondet handlar omhandlar om troom att varaatt vara förlåtetdet handlar omhandlar om attom att hittaatt hitta glädjehitta glädje ochglädje och hittaoch hitta hemkristendomen är inte omär inte om religiondet handlar om troom att vara förlåtetdet handlar om atthandlar om att hittaom att hitta glädjeatt hitta glädje ochhitta glädje och hittaglädje och hitta hemkristendomen är inte om religiondet handlar om att hittahandlar om att hitta glädjeom att hitta glädje ochatt hitta glädje och hittahitta glädje och hitta hem

Det handlar inte om att hitta ett hem så mycket som att hitta dig självDet handlar inte om vad alla vill att du ska vara, det handlar om att vara sig själv och hitta någon som verkligen älskar dig för vem du är.Det handlar inte om att vara vad alla vill att du ska vara, det handlar om att vara sig själv och hitta någon som verkligen älskar dig för vem du ärAybe det handlar inte om att vara bäst. Kanske handlar det om att hitta de små sakerna som får dig igenom dagen.Det handlar inte om att vara vad alla vill att du ska vara, det handlar om att vara sig själv och hitta någon som verkligen älskar dig för vad du är.Förbön handlar inte om att informera Gud av alla världens problem. Det handlar om att dela bördor Hans hjärta och hitta vårt avtal Gud.