Kreativitet är förmågan att se relationer där ingen existerar.


kreativitet-är-förmågan-att-se-relationer-där-ingen-existerar
thomas dischkreativitetärfrmåganattserelationerdäringenexisterarkreativitet ärär förmåganförmågan attatt sese relationerrelationer därdär ingeningen existerarkreativitet är förmåganär förmågan attförmågan att seatt se relationerse relationer därrelationer där ingendär ingen existerarkreativitet är förmågan attär förmågan att seförmågan att se relationeratt se relationer därse relationer där ingenrelationer där ingen existerarkreativitet är förmågan att seär förmågan att se relationerförmågan att se relationer däratt se relationer där ingense relationer där ingen existerar

Vi söker efter äkta kärlek där det inte existerar och där det existerar vi inte ens bry sig om att ta hand om det.Kreativitet är förmågan att införa ordning i slumpmässighet i naturen.Hemligheten till kreativitet är förmågan att dölja dina källor.Kreativitet är förmågan att införa ordning i slumpmässigheten nature.Eric HofferFullt koncentrerad är att vara fri från störande tankar på framtiden och historien, fri från krav och oro. Inga tvivel. Inga om eller varför. Sinnet är fullt närvarande, och ingen begränsning av den egentliga förmågan existerar.Alla relationer går igenom svårigheter... men verkliga förhållanden har bara förmågan att övervinna.