Kom ihåg att ibland inte får vad du vill ha är en underbar tur.


kom-ihåg-att-ibland-inte-får-vad-vill-ha-är-underbar-tur
varsha sharmakomihågattiblandintefårvadvillhaärunderbarturkom ihågihåg attatt iblandinte fårfår vadvad dudu villvill haha ären underbarunderbar turkom ihåg attihåg att iblandatt ibland inteibland inte fårinte får vadfår vad duvad du villdu vill havill ha ärha är enär en underbaren underbar turkom ihåg att iblandihåg att ibland inteatt ibland inte fåribland inte får vadinte får vad dufår vad du villvad du vill hadu vill ha ärvill ha är enha är en underbarär en underbar turkom ihåg att ibland inteihåg att ibland inte fåratt ibland inte får vadibland inte får vad duinte får vad du villfår vad du vill havad du vill ha ärdu vill ha är envill ha är en underbarha är en underbar tur

Du kanske vill du visste då vad du vet nu, men kom ihåg ibland... de saker du vet nu var lärt från vad du inte visste då.Ibland vad du vill ha är inte alltid vad du får, men i slutändan vad du får är så mycket bättre än vad du ville ha.Ibland är allt du behöver göra är att glömma vad du känner och kom ihåg vad du förtjänar ..Ibland måste man glömma vad du känner och kom ihåg vad du förtjänarIbland är allt du behöver göra för att glömma vad du känner och kom ihåg vad du förtjänar.Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.