Kapaciteten för att inte känna sig ensam kan bära en mycket verkliga priset, som att känna någonting alls.


kapaciteten-för-att-inte-känna-sig-ensam-kan-bära-mycket-verkliga-priset-som-att-känna-någonting-alls
kapacitetenfrattintekännasigensamkanbäramycketverkligaprisetsomnågontingallskapaciteten förför attatt inteinte kännakänna sigsig ensamensam kankan bärabära enen mycketmycket verkligaverkliga prisetsom attatt kännakänna någontingnågonting allskapaciteten för attför att inteatt inte kännainte känna sigkänna sig ensamsig ensam kanensam kan bärakan bära enbära en mycketen mycket verkligamycket verkliga prisetsom att kännaatt känna någontingkänna någonting allskapaciteten för att inteför att inte kännaatt inte känna siginte känna sig ensamkänna sig ensam kansig ensam kan bäraensam kan bära enkan bära en mycketbära en mycket verkligaen mycket verkliga prisetsom att känna någontingatt känna någonting allskapaciteten för att inte kännaför att inte känna sigatt inte känna sig ensaminte känna sig ensam kankänna sig ensam kan bärasig ensam kan bära enensam kan bära en mycketkan bära en mycket verkligabära en mycket verkliga prisetsom att känna någonting alls

Välj din make noggrant. Vara singel och känna sig ensam är bättre än att vara gift och känna sig ensam.
välj-din-make-noggrant-vara-singel-och-känna-sig-ensam-är-bättre-än-att-vara-gift-och-känna-sig-ensam
Det är mycket bättre att vara ensam än att göras för att känna sig ensam i en relation. -Bill Shipp
det-är-mycket-bättre-att-vara-ensam-än-att-göras-för-att-känna-sig-ensam-i-relation
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Jag hoppas att kvinnor överallt kommer att bära denna smycken och känna passion och kärlek som är, för mig, den verkliga anda sann harmoni.
jag-hoppas-att-kvinnor-överallt-kommer-att-bära-denna-smycken-och-känna-passion-och-kärlek-som-är-för-mig-den-verkliga-anda-sann-harmoni
Vänner kan hjälpa varandra en sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv och i synnerhet att känna eller inte känna
vänner-kan-hjälpa-varandra-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-och-i-synnerhet-att-känna-eller-inte
Du kan vara med någon och ändå känna sig ensam.
du-kan-vara-med-någon-och-ändå-känna-sig-ensam