Kanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske de behöver bara springa fritt tills de hitta någon lika vild att köra med dem


kanske-vissa-kvinnor-inte-är-tänkta-att-tämjas-kanske-de-behöver-bara-springa-fritt-tills-de-hitta-någon-lika-vild-att-köra-med-dem
sex and the citykanskevissakvinnorinteärtänktaatttämjasdebehverbaraspringafritttillshittanågonlikavildkrameddemkanske vissavissa kvinnorinte ärär tänktatänkta attatt tämjaskanske dede behöverbehöver barabara springaspringa frittfritt tillstills dede hittahitta någonnågon likalika vildvild attatt köraköra medmed demkanske vissa kvinnorvissa kvinnor intekvinnor inte ärinte är tänktaär tänkta atttänkta att tämjaskanske de behöverde behöver barabehöver bara springabara springa frittspringa fritt tillsfritt tills detills de hittade hitta någonhitta någon likanågon lika vildlika vild attvild att köraatt köra medköra med demkanske vissa kvinnor intevissa kvinnor inte ärkvinnor inte är tänktainte är tänkta attär tänkta att tämjaskanske de behöver barade behöver bara springabehöver bara springa frittbara springa fritt tillsspringa fritt tills defritt tills de hittatills de hitta någonde hitta någon likahitta någon lika vildnågon lika vild attlika vild att köravild att köra medatt köra med demkanske vissa kvinnor inte ärvissa kvinnor inte är tänktakvinnor inte är tänkta attinte är tänkta att tämjaskanske de behöver bara springade behöver bara springa frittbehöver bara springa fritt tillsbara springa fritt tills despringa fritt tills de hittafritt tills de hitta någontills de hitta någon likade hitta någon lika vildhitta någon lika vild attnågon lika vild att köralika vild att köra medvild att köra med dem

Kanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske behöver de bara att köra gratis til de hitta någon lika vild att köra med dem. -Sex And The City
kanske-vissa-kvinnor-inte-är-tänkta-att-tämjas-kanske-behöver-de-bara-att-köra-gratis-til-de-hitta-någon-lika-vild-att-köra-med-dem
Kanske vissa kvinnor inte är avsedda att tämjas
kanske-vissa-kvinnor-inte-är-avsedda-att-tämjas
Jag börjar tro att kanske det är inte bara hur mycket du älskar någon. Kanske det viktiga är vem du är när du är med dem.
jag-börjar-tro-att-kanske-det-är-inte-bara-hur-mycket-älskar-någon-kanske-det-viktiga-är-vem-är-när-är-med-dem
Kanske behöver du inte hela världen att älska dig, du vet? kanske du behöver bara en person.
kanske-behöver-inte-hela-världen-att-älska-dig-vet-kanske-behöver-bara-person
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
Förändra sig själv aldrig för någon bara för att tillfredsställa dem. Om de inte gillar vem du är, kanske du behöver ändra dem omkring dig. -David Jesus Torres
förändra-sig-själv-aldrig-för-någon-bara-för-att-tillfredsställa-dem-om-de-inte-gillar-vem-är-kanske-behöver-ändra-dem-omkring-dig