Kanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske behöver de bara att köra gratis til de hitta någon lika vild att köra med dem.


kanske-vissa-kvinnor-inte-är-tänkta-att-tämjas-kanske-behöver-de-bara-att-köra-gratis-til-de-hitta-någon-lika-vild-att-köra-med-dem
sex and the citykanskevissakvinnorinteärtänktaatttämjasbehverdebarakragratistilhittanågonlikavildmeddemkanske vissavissa kvinnorinte ärär tänktatänkta attatt tämjaskanske behöverbehöver dede barabara attatt köraköra gratisgratis tiltil dede hittahitta någonnågon likalika vildvild attatt köraköra medmed demkanske vissa kvinnorvissa kvinnor intekvinnor inte ärinte är tänktaär tänkta atttänkta att tämjaskanske behöver debehöver de barade bara attbara att köraatt köra gratisköra gratis tilgratis til detil de hittade hitta någonhitta någon likanågon lika vildlika vild attvild att köraatt köra medköra med demkanske vissa kvinnor intevissa kvinnor inte ärkvinnor inte är tänktainte är tänkta attär tänkta att tämjaskanske behöver de barabehöver de bara attde bara att körabara att köra gratisatt köra gratis tilköra gratis til degratis til de hittatil de hitta någonde hitta någon likahitta någon lika vildnågon lika vild attlika vild att köravild att köra medatt köra med demkanske vissa kvinnor inte ärvissa kvinnor inte är tänktakvinnor inte är tänkta attinte är tänkta att tämjaskanske behöver de bara attbehöver de bara att körade bara att köra gratisbara att köra gratis tilatt köra gratis til deköra gratis til de hittagratis til de hitta någontil de hitta någon likade hitta någon lika vildhitta någon lika vild attnågon lika vild att köralika vild att köra medvild att köra med dem

Kanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske de behöver bara springa fritt tills de hitta någon lika vild att köra med dem -Sex and the City
kanske-vissa-kvinnor-inte-är-tänkta-att-tämjas-kanske-de-behöver-bara-springa-fritt-tills-de-hitta-någon-lika-vild-att-köra-med-dem
Kanske vissa kvinnor inte är avsedda att tämjas
kanske-vissa-kvinnor-inte-är-avsedda-att-tämjas
Jag insåg att jag kunde köra efter att ha konstaterat att min pappa brukade köra och det gav mig moralen att om han gjorde det då kanske jag kan också köra.
jag-insåg-att-jag-kunde-köra-efter-att-ha-konstaterat-att-min-pappa-brukade-köra-och-det-gav-mig-moralen-att-om-han-gjorde-det-då-kanske-jag-kan
Jag börjar tro att kanske det är inte bara hur mycket du älskar någon. Kanske det viktiga är vem du är när du är med dem.
jag-börjar-tro-att-kanske-det-är-inte-bara-hur-mycket-älskar-någon-kanske-det-viktiga-är-vem-är-när-är-med-dem
Kanske behöver du inte hela världen att älska dig, du vet? kanske du behöver bara en person.
kanske-behöver-inte-hela-världen-att-älska-dig-vet-kanske-behöver-bara-person
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare