Kanske kärlek är inte alltid om att försöka fixa något som är trasigt. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.


kanske-kärlek-är-inte-alltid-om-att-försöka-fixa-något-som-är-trasigt-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
kanskekärlekärintealltidomattfrskafixanågotsomtrasigthandlardetbrjaochskapabättrekanske kärlekkärlek ärär inteinte alltidalltid omom attatt försökaförsöka fixafixa någotnågot somsom ärär trasigtkanske handlarhandlar detdet omom attatt börjabörja omom ochoch skapaskapa någotnågot bättrekanske kärlek ärkärlek är inteär inte alltidinte alltid omalltid om attom att försökaatt försöka fixaförsöka fixa någotfixa något somnågot som ärsom är trasigtkanske handlar dethandlar det omdet om attom att börjaatt börja ombörja om ochom och skapaoch skapa någotskapa något bättrekanske kärlek är intekärlek är inte alltidär inte alltid ominte alltid om attalltid om att försökaom att försöka fixaatt försöka fixa någotförsöka fixa något somfixa något som ärnågot som är trasigtkanske handlar det omhandlar det om attdet om att börjaom att börja omatt börja om ochbörja om och skapaom och skapa någotoch skapa något bättrekanske kärlek är inte alltidkärlek är inte alltid omär inte alltid om attinte alltid om att försökaalltid om att försöka fixaom att försöka fixa någotatt försöka fixa något somförsöka fixa något som ärfixa något som är trasigtkanske handlar det om atthandlar det om att börjadet om att börja omom att börja om ochatt börja om och skapabörja om och skapa någotom och skapa något bättre

Det är inte alltid om att försöka fixa något som är trasigt. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.
det-är-inte-alltid-om-att-försöka-fixa-något-som-är-trasigt-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske är det inte alltid att försöka fixa något bruten. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre...
kanske-är-det-inte-alltid-att-försöka-fixa-något-bruten-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske är det inte alltid om att försöka fixa något bruten. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.
kanske-är-det-inte-alltid-om-att-försöka-fixa-något-bruten-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske är det inte om att försöka fixa något bruten. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.
kanske-är-det-inte-om-att-försöka-fixa-något-bruten-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre
kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske bara kanske kärlek skulle räcka längre om det inte fanns så många förväntningar och villkor sätta på något som inte har några förutsättningar. -Geraldine Vermaak
kanske-bara-kanske-kärlek-skulle-räcka-längre-om-det-inte-fanns-så-många-förväntningar-och-villkor-sätta-på-något-som-inte-har-några