Kanske bara kanske kärlek skulle räcka längre om det inte fanns så många förväntningar och villkor sätta på något som inte har några förutsättningar.


kanske-bara-kanske-kärlek-skulle-räcka-längre-om-det-inte-fanns-så-många-förväntningar-och-villkor-sätta-på-något-som-inte-har-några
geraldine vermaakkanskebarakanskekärlekskulleräckalängreomdetintefannsmångafrväntningarochvillkorsättanågotsomharnågrafrutsättningarkanske barabara kanskekanske kärlekkärlek skulleskulle räckaräcka längrelängre omom detdet inteinte fannsfanns såså mångamånga förväntningarförväntningar ochoch villkorsätta påpå någotnågot somsom inteinte harhar någranågra förutsättningarkanske bara kanskebara kanske kärlekkanske kärlek skullekärlek skulle räckaskulle räcka längreräcka längre omlängre om detom det intedet inte fannsinte fanns såfanns så mångaså många förväntningarmånga förväntningar ochförväntningar och villkoroch villkor sättavillkor sätta påsätta på någotpå något somnågot som intesom inte harinte har någrahar några förutsättningarkanske bara kanske kärlekbara kanske kärlek skullekanske kärlek skulle räckakärlek skulle räcka längreskulle räcka längre omräcka längre om detlängre om det inteom det inte fannsdet inte fanns såinte fanns så mångafanns så många förväntningarså många förväntningar ochmånga förväntningar och villkorförväntningar och villkor sättaoch villkor sätta påvillkor sätta på någotsätta på något sompå något som intenågot som inte harsom inte har någrainte har några förutsättningarkanske bara kanske kärlek skullebara kanske kärlek skulle räckakanske kärlek skulle räcka längrekärlek skulle räcka längre omskulle räcka längre om deträcka längre om det intelängre om det inte fannsom det inte fanns sådet inte fanns så mångainte fanns så många förväntningarfanns så många förväntningar ochså många förväntningar och villkormånga förväntningar och villkor sättaförväntningar och villkor sätta påoch villkor sätta på någotvillkor sätta på något somsätta på något som intepå något som inte harnågot som inte har någrasom inte har några förutsättningar

Kanske kärlek skulle räcka längre om det inte fanns så många förväntningar och villkor sätta på något som inte har några förutsättningar.
kanske-kärlek-skulle-räcka-längre-om-det-inte-fanns-så-många-förväntningar-och-villkor-sätta-på-något-som-inte-har-några-förutsättningar
Kanske de hade rätt att sätta kärlek i böcker,. . . Kanske det inte kunde leva någon annanstans -William Faulkner
kanske-de-hade-rätt-att-sätta-kärlek-i-böcker-kanske-det-inte-kunde-leva-någon-annanstans
Kanske kärlek är inte alltid om att försöka fixa något som är trasigt. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.
kanske-kärlek-är-inte-alltid-om-att-försöka-fixa-något-som-är-trasigt-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske en del människor skulle bara käften om de inte har något bättre att säga.
kanske-del-människor-skulle-bara-käften-om-de-inte-har-något-bättre-att-säga
Kanske ett lyckligt slut inte inkluderar en kille, kanske det är du, på egen hand, plocka upp bitarna. Kanske det lyckliga slutet är bara flytta på.
kanske-ett-lyckligt-slut-inte-inkluderar-kille-kanske-det-är-på-egen-hand-plocka-upp-bitarna-kanske-det-lyckliga-slutet-är-bara-flytta-på
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare