Kanske... bara kanske jag behöver någon stark att vara där för mig, istället för att vara den som måste vara stark och hjälpa andra hela tiden.


kanske-bara-kanske-jag-behöver-någon-stark-att-vara-där-för-mig-istället-för-att-vara-den-som-måste-vara-stark-och-hjälpa-andra-hela-tiden
kanskebarakanskejagbehvernågonstarkattvaradärfrmigiställetdensommåsteochhjälpaandrahelatidenkanske barabara kanskekanske jagjag behöverbehöver någonnågon starkstark attatt varavara därdär förför migistället förför attatt varavara denden somsom måstemåste varavara starkstark ochoch hjälpaandra helahela tidenkanske bara kanskebara kanske jagkanske jag behöverjag behöver någonbehöver någon starknågon stark attstark att varaatt vara därvara där fördär för migistället för attför att varaatt vara denvara den somden som måstesom måste varamåste vara starkvara stark ochstark och hjälpaoch hjälpa andrahjälpa andra helaandra hela tidenkanske bara kanske jagbara kanske jag behöverkanske jag behöver någonjag behöver någon starkbehöver någon stark attnågon stark att varastark att vara däratt vara där förvara där för migistället för att varaför att vara denatt vara den somvara den som måsteden som måste varasom måste vara starkmåste vara stark ochvara stark och hjälpastark och hjälpa andraoch hjälpa andra helahjälpa andra hela tidenkanske bara kanske jag behöverbara kanske jag behöver någonkanske jag behöver någon starkjag behöver någon stark attbehöver någon stark att varanågon stark att vara därstark att vara där föratt vara där för migistället för att vara denför att vara den somatt vara den som måstevara den som måste varaden som måste vara starksom måste vara stark ochmåste vara stark och hjälpavara stark och hjälpa andrastark och hjälpa andra helaoch hjälpa andra hela tiden

Kanske är jag en björn, eller några övervintrande djur under, för instinkten att vara halvsovande hela vintern är så stark i mig. -Anne Morrow Lindbergh
kanske-är-jag-björn-eller-några-övervintrande-djur-under-för-instinkten-att-vara-halvsovande-hela-vintern-är-så-stark-i-mig
Vi kanske inte alltid vara stark nog att bära på, men Gud är alltid stark nog för oss. -Terry Mark
vi-kanske-inte-alltid-vara-stark-nog-att-bära-på-men-gud-är-alltid-stark-nog-för-oss
Ibland behöver vi bara någon som kommer att vara där för oss. Någon som kommer att sitta där och lyssna. Vara den person i andra när du kan.
ibland-behöver-vi-bara-någon-som-kommer-att-vara-där-för-oss-någon-som-kommer-att-sitta-där-och-lyssna-vara-den-person-i-andra-när-kan
England, en gammal och utmattad ö, måste en dag vara nöjd, liksom andra föräldrar, att vara stark bara i sina barn. -Ralph Waldo Emerson
england-gammal-och-utmattad-ö-måste-dag-vara-nöjd-liksom-andra-föräldrar-att-vara-stark-bara-i-sina-barn
Kanske vi inte är tänkt att vara kanske var du bara förlorat eller kanske du hittar din väg tillbaka till mig
kanske-vi-inte-är-tänkt-att-vara-kanske-var-bara-förlorat-eller-kanske-hittar-din-väg-tillbaka-till-mig
Du kan bara vara stark nog för så mycket, men då det kommer en punkt där du bara måste bryta.
du-kan-bara-vara-stark-nog-för-så-mycket-men-då-det-kommer-punkt-där-bara-måste-bryta