Kan de varmaste önskningar, lyckliga tankar och vänliga hälsningar komma vid jul och bo med dig hela året igenom.


kan-de-varmaste-önskningar-lyckliga-tankar-och-vänliga-hälsningar-komma-vid-jul-och-bo-med-dig-hela-året-igenom
kandevarmastenskningarlyckligatankarochvänligahälsningarkommavidjulbomeddighelaåretigenomkan dede varmastevarmaste önskningarlyckliga tankartankar ochoch vänligavänliga hälsningarhälsningar kommakomma vidvid juljul ochoch bobo medmed digdig helahela åretåret igenomkan de varmastede varmaste önskningarlyckliga tankar ochtankar och vänligaoch vänliga hälsningarvänliga hälsningar kommahälsningar komma vidkomma vid julvid jul ochjul och booch bo medbo med digmed dig heladig hela årethela året igenomkan de varmaste önskningarlyckliga tankar och vänligatankar och vänliga hälsningaroch vänliga hälsningar kommavänliga hälsningar komma vidhälsningar komma vid julkomma vid jul ochvid jul och bojul och bo medoch bo med digbo med dig helamed dig hela åretdig hela året igenomlyckliga tankar och vänliga hälsningartankar och vänliga hälsningar kommaoch vänliga hälsningar komma vidvänliga hälsningar komma vid julhälsningar komma vid jul ochkomma vid jul och bovid jul och bo medjul och bo med digoch bo med dig helabo med dig hela åretmed dig hela året igenom

En julhälsning och lyckönskningar till dig är tänkt på hela året igenom. Ha en härlig jul och ett gott nytt år.God Jul och mina varmaste lyckönskningar till din familj för det kommande året.Fred vare din gåva på jul och din välsignelse hela året igenom!I säsong av glädje presenterar jag mina uppriktiga önskemål och vänliga tankar. Kan typ av jul överglänsa alla andra!Må din jul glittra med stunder av kärlek, skratt och goodwill, och kan det kommande året vara full av belåtenhet och glädje. Ha en god jul.Önskar dig en sång i ditt hjärta vid jul och välsignelser året runt.