Kärlek inte skadar det är saker i vårt hjärta och vår reaktion på saker som gör oss ont.


kärlek-inte-skadar-det-är-saker-i-vårt-hjärta-och-vår-reaktion-på-saker-som-gör-oss-ont
kärlekinteskadardetärsakervårthjärtaochvårreaktionsomgrossontkärlek inteinte skadarskadar detdet ärär sakersaker ii vårtvårt hjärtahjärta ochoch vårvår reaktionreaktion påpå sakersaker somsom görgör ossoss ontkärlek inte skadarinte skadar detskadar det ärdet är sakerär saker isaker i vårti vårt hjärtavårt hjärta ochhjärta och våroch vår reaktionvår reaktion påreaktion på sakerpå saker somsaker som görsom gör ossgör oss ontkärlek inte skadar detinte skadar det ärskadar det är sakerdet är saker iär saker i vårtsaker i vårt hjärtai vårt hjärta ochvårt hjärta och vårhjärta och vår reaktionoch vår reaktion påvår reaktion på sakerreaktion på saker sompå saker som görsaker som gör osssom gör oss ontkärlek inte skadar det ärinte skadar det är sakerskadar det är saker idet är saker i vårtär saker i vårt hjärtasaker i vårt hjärta ochi vårt hjärta och vårvårt hjärta och vår reaktionhjärta och vår reaktion påoch vår reaktion på sakervår reaktion på saker somreaktion på saker som görpå saker som gör osssaker som gör oss ont

Sann kärlek inte bara fylla vårt hjärta, det strömma in hela vår kropp och själ och gör oss lyckliga. -Anurag Prakash Ray
sann-kärlek-inte-bara-fylla-vårt-hjärta-det-strömma-in-hela-vår-kropp-och-själ-och-gör-oss-lyckliga
Det gör ont en hel del när en fiende skadar dig. Det gör ont mer när en vän skadar dig, men det gör mest ont när personen du älskar skadar dig. -Amber månen
det-gör-ont-hel-del-när-fiende-skadar-dig-det-gör-ont-mer-när-vän-skadar-dig-men-det-gör-mest-ont-när-personen-älskar-skadar-dig
Gud ger oss drömmar att leva ut dem, inte bara hoppas på dem. Han ställer stora saker i vårt hjärta så att vi kan använda vår tro!
gud-ger-oss-drömmar-att-leva-ut-dem-inte-bara-hoppas-på-dem-han-ställer-stora-saker-i-vårt-hjärta-så-att-vi-kan-använda-vår-tro
Vi längtar efter saker som skadar oss och löper från de saker som växer och läka oss. Vi tror att bra är dåligt och dåligt är bra. -Tessa Afshar
vi-längtar-efter-saker-som-skadar-oss-och-löper-från-de-saker-som-växer-och-läka-oss-vi-tror-att-bra-är-dåligt-och-dåligt-är-bra
Det är inte vår kärlek som skadar oss men våra val.
det-är-inte-vår-kärlek-som-skadar-oss-men-våra-val
Det är inte kärlek som gör ont. Det är förälskelse med vad vi så blint och dåraktigt acceptera som kärlek som gör ont. Sann kärlek ska aldrig behöva skada. -Cristina Orante
det-är-inte-kärlek-som-gör-ont-det-är-förälskelse-med-vad-vi-så-blint-och-dåraktigt-acceptera-som-kärlek-som-gör-ont-sann-kärlek-ska