Kärlek innebär förståelse, inte överenskommelse. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om det var i det förflutna.


kärlek-innebär-förståelse-inte-överenskommelse-det-betyder-förlåtelse-inte-att-förglömma-det-betyder-minnena-sist-även-om-det-var-i-det
kärlekinnebärfrståelseinteverenskommelsedetbetyderfrlåtelseattfrglmmaminnenasistävenomdetvarfrflutnakärlek innebärinnebär förståelseinte överenskommelsedet betyderbetyder förlåtelseinte attatt förglömmadet betyderbetyder minnenaminnena sistäven omom detdet varvar ii detdet förflutnakärlek innebär förståelsedet betyder förlåtelseinte att förglömmadet betyder minnenabetyder minnena sistäven om detom det vardet var ivar i deti det förflutna

Vänskap betyder förståelse, inte överenskommelse. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om kontakten förloras.Vänskap innebär överenskommelser, inte argument. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om kontakten förloras.Går vidare betyder inte att förglömma... det betyder att du väljer lycka över ont.Rösta kärlek Att släppa det förflutna betyder inte glömma det innebär att veta att du inte kan ändra det.Sann kärlek betyder inte är oskiljaktiga; det innebär att separeras och ingenting förändras.