Kärlek är inte praktiskt det är inte tänkt att vara lätt det visas inte på kommando det inte låta dig falla för vem du vill


kärlek-är-inte-praktiskt-det-är-inte-tänkt-att-vara-lätt-det-visas-inte-på-kommando-det-inte-lå-dig-falla-för-vem-vill
kärlekärintepraktisktdettänktattvaralättvisaskommandolåtadigfallafrvemvillkärlek ärär inteinte praktisktpraktiskt detdet ärär inteinte tänkttänkt attatt varavara lättlätt detdet visasvisas inteinte påpå kommandokommando detdet inteinte låtalåta digdig fallafalla förför vemvem dudu villkärlek är inteär inte praktisktinte praktiskt detpraktiskt det ärdet är inteär inte tänktinte tänkt atttänkt att varaatt vara lättvara lätt detlätt det visasdet visas intevisas inte påinte på kommandopå kommando detkommando det intedet inte låtainte låta diglåta dig falladig falla förfalla för vemför vem duvem du villkärlek är inte praktisktär inte praktiskt detinte praktiskt det ärpraktiskt det är intedet är inte tänktär inte tänkt attinte tänkt att varatänkt att vara lättatt vara lätt detvara lätt det visaslätt det visas intedet visas inte påvisas inte på kommandointe på kommando detpå kommando det intekommando det inte låtadet inte låta diginte låta dig fallalåta dig falla fördig falla för vemfalla för vem duför vem du villkärlek är inte praktiskt detär inte praktiskt det ärinte praktiskt det är intepraktiskt det är inte tänktdet är inte tänkt attär inte tänkt att varainte tänkt att vara lätttänkt att vara lätt detatt vara lätt det visasvara lätt det visas intelätt det visas inte pådet visas inte på kommandovisas inte på kommando detinte på kommando det intepå kommando det inte låtakommando det inte låta digdet inte låta dig fallainte låta dig falla förlåta dig falla för vemdig falla för vem dufalla för vem du vill

Inte hitta kärleken låta kärleken hitta det är därför det kallas falla i kärlek eftersom du inte tvinga dig själv att falla du bara falla
inte-hitta-kärleken-lå-kärleken-hitta-det-är-därför-det-kallas-falla-i-kärlek-eftersom-inte-tvinga-dig-själv-att-falla-bara-falla
Att vara praktiska alltid är inte alltid praktiskt. ibland måste du låta det gå, ge dig själv friheten att vara dum för
att-vara-praktiska-alltid-är-inte-alltid-praktiskt-ibland-måste-lå-det-gå-ge-dig-själv-friheten-att-vara-dum-för
Om du inte vill att ditt hjärta ska lätt brytas, inte låta sig lätt tas.
om-inte-vill-att-ditt-hjärta-ska-lätt-brytas-inte-lå-sig-lätt-tas
Om du inte vill att lätt brytas, inte låta sig lätt tas.
om-inte-vill-att-lätt-brytas-inte-lå-sig-lätt-tas
Kärlek är vad vi är; vi inte få det från någon, kan vi inte ge det till någon, kan vi inte falla i den eller falla ur det. Kärlek är vår sanna varelse.
kärlek-är-vad-vi-är-vi-inte-få-det-från-någon-kan-vi-inte-ge-det-till-någon-kan-vi-inte-falla-i-den-eller-falla-ur-det-kärlek-är-vår-sanna