Kärlek är en fågel, hon behöver för att flyga. Låt alla ont inom dig dö.


kärlek-är-fågel-hon-behöver-för-att-flyga-låt-alla-ont-inom-dig-dö
madonnakärlekärfågelhonbehverfrattflygalåtallaontinomdigdkärlek ären fågelhon behöverbehöver förför attatt flygalåt allaalla ontont inominom digdig dökärlek är enär en fågelhon behöver förbehöver för attför att flygalåt alla ontalla ont inomont inom diginom dig dökärlek är en fågelhon behöver för attbehöver för att flygalåt alla ont inomalla ont inom digont inom dig döhon behöver för att flygalåt alla ont inom digalla ont inom dig dö

Tron utan gärningar är som en fågel utan vingar men hon kan hoppa med hennes följeslagare på jorden, men hon kommer aldrig att flyga med dem till himlen.Alla svar du behöver finns inom dig; du behöver bara bli tillräckligt tyst för att kunna höra dem.Kom ihåg alla de svar du behöver är inom dig. Du behöver bara bli tyst nog att höra dem.Kraften att välja gott och ont är inom räckhåll för alla.Vändpunkten i processen att växa upp är när du upptäcker kärnan i styrka inom dig som överlever alla ontHåll fast vid dina drömmar, för utan dem livet är en bruten bevingad fågel som inte kan flyga.