Kära liv, när jag sade: 'Kan min dag bli värre


kära-liv-när-jag-sade-'kan-min-dag-bli-värre-det-var-retorisk-fråga-inte-utmaning
käralivnärjagsade'kanmindagblivärredetvarretoriskfrågainteutmaningkära livnär jagjag sadekan minmin dagdag blibli värrevärre, detdet varvar enen retoriskretorisk frågainte enen utmaningnär jag sadekan min dagmin dag blidag bli värrebli värre, det vardet var envar en retorisken retorisk frågainte en utmaningkan min dag blimin dag bli värredag bli värre, det var endet var en retoriskvar en retorisk frågakan min dag bli värremin dag bli värre, det var en retoriskdet var en retorisk fråga

Kära liv, när jag frågade om min dag kunde bli värre, det var en retorisk fråga, inte en utmaning.Grattis på födelsedagen min kära och sötaste, inte en dag går när jag inte tänker på dig och hur tömma mitt liv skulle vara om du var inte här.När du har en dålig dag alltid minnas någon annans dag är värre. Var tacksam för vad du har och vad Gud gör för dig! Det kunde vara värre.Demokrater kan inte bli vald om det blir värre - och det kommer inte att bli värre om de inte bli valdMina drömmar var alla mitt eget jag stod för dem att ingen var de min tillflykt när irriterade - min kära glädje när gratis.Jag är så lycklig att ha dig som min make och detta är min bästa dag i mitt liv. Grattis till dig min kära.