Känna någon hit eller dit som du kan känna det finns förståelse trots avstånd eller tankar uttryckt som kan göra livet en trädgård.


känna-någon-hit-eller-dit-som-kan-känna-det-finns-förståelse-trots-avstånd-eller-tankar-uttryckt-som-kan-göra-livet-trädgård
goethekännanågonhitellerditsomkankännadetfinnsfrståelsetrotsavståndtankaruttrycktgralivetträdgårdkänna någonnågon hithit ellereller ditdit somsom dudu kankan kännakänna detdet finnsfinns förståelseförståelse trotstrots avståndavstånd ellereller tankartankar uttrycktuttryckt somsom kankan göragöra livetlivet enen trädgårdkänna någon hitnågon hit ellerhit eller diteller dit somdit som dusom du kandu kan kännakan känna detkänna det finnsdet finns förståelsefinns förståelse trotsförståelse trots avståndtrots avstånd elleravstånd eller tankareller tankar uttryckttankar uttryckt somuttryckt som kansom kan görakan göra livetgöra livet enlivet en trädgårdkänna någon hit ellernågon hit eller dithit eller dit someller dit som dudit som du kansom du kan kännadu kan känna detkan känna det finnskänna det finns förståelsedet finns förståelse trotsfinns förståelse trots avståndförståelse trots avstånd ellertrots avstånd eller tankaravstånd eller tankar uttryckteller tankar uttryckt somtankar uttryckt som kanuttryckt som kan görasom kan göra livetkan göra livet engöra livet en trädgårdkänna någon hit eller ditnågon hit eller dit somhit eller dit som dueller dit som du kandit som du kan kännasom du kan känna detdu kan känna det finnskan känna det finns förståelsekänna det finns förståelse trotsdet finns förståelse trots avståndfinns förståelse trots avstånd ellerförståelse trots avstånd eller tankartrots avstånd eller tankar uttrycktavstånd eller tankar uttryckt someller tankar uttryckt som kantankar uttryckt som kan görauttryckt som kan göra livetsom kan göra livet enkan göra livet en trädgård

Vänner kan hjälpa varandra en sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv och i synnerhet att känna eller inte känna
vänner-kan-hjälpa-varandra-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-och-i-synnerhet-att-känna-eller-inte
Två eller tre toner av musik kan omedelbart få dig att känna ledsen eller spänd eller rädd eller arg. För att göra det i ord är mycket svårare.
två-eller-tre-toner-av-musik-kan-omedelbart-få-dig-att-känna-ledsen-eller-spänd-eller-rädd-eller-arg-för-att-göra-det-i-ord-är-mycket
Avstånd och bristen på förståelse kan döda någon relation eller vänskap med någon möda lagt ned på det i båda ändarna.
avstånd-och-bristen-på-förståelse-kan-döda-någon-relation-eller-vänskap-med-någon-möda-lagt-ned-på-det-i-båda-ändarna
Du kan känna missnöjdsamhet eller tillfredsställelse. Du kan inte känna både och. -Helen Schucman
du-kan-känna-missnöjdsamhet-eller-tillfredsställelse-du-kan-inte-känna-både-och
Ditt sinne är en trädgård, dina tankar är frön, kan du odla blommor eller du kan växa ogräs, göra ditt beslut klokt. -Ritu Ghatourey
ditt-sinne-är-trädgård-dina-tankar-är-frön-kan-odla-blommor-eller-kan-växa-ogräs-göra-ditt-beslut-klokt
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det