Jag ville att du skulle kämpa för mig. Jag ville att du skulle säga att det inte fanns n ett annat som du någonsin skulle kunna vara med och att du ville vara med mig.


jag-ville-att-skulle-kämpa-för-mig-jag-ville-att-skulle-säga-att-det-inte-fanns-n-ett-annat-som-någonsin-skulle-kunna-vara-med-och-att-ville
jagvilleattskullekämpafrmigsägadetintefannsettannatsomnågonsinkunnavaramedochjag villeville attatt dudu skulleskulle kämpakämpa förför migjag villeville attatt dudu skulleskulle sägasäga attatt detdet inteinte fannsfanns nn ettett annatannat somsom dudu någonsinnågonsin skulleskulle kunnakunna varavara medmed ochoch attatt dudu villeville varavara medmed migjag ville attville att duatt du skulledu skulle kämpaskulle kämpa förkämpa för migjag ville attville att duatt du skulledu skulle sägaskulle säga attsäga att detatt det intedet inte fannsinte fanns nfanns n ettn ett annatett annat somannat som dusom du någonsindu någonsin skullenågonsin skulle kunnaskulle kunna varakunna vara medvara med ochmed och attoch att duatt du villedu ville varaville vara medvara med mig

Jag ville vara känd. Jag ville att folk skulle prata om mig.
jag-ville-vara-känd-jag-ville-att-folk-skulle-prata-om-mig
Jag ville vara en läkare som jag skulle kunna arbeta utan att behöva prata eftersom det för år jag hade gett mig ut i ord.
jag-ville-vara-läkare-som-jag-skulle-kunna-arbeta-utan-att-behöva-prata-eftersom-det-för-år-jag-hade-gett-mig-ut-i-ord
Jag ville att du skulle kämpa för att jag ville vara någon värt att kämpa för
jag-ville-att-skulle-kämpa-för-att-jag-ville-vara-någon-värt-att-kämpa-för
Jag hade ingen önskan att bli berömd Jag ville bara göra störst musik som någonsin gjorts. Jag ville inte att någon skulle veta vem jag var.
jag-hade-ingen-önskan-att-bli-berömd-jag-ville-bara-göra-störst-musik-som-någonsin-gjorts-jag-ville-inte-att-någon-skulle-veta-vem-jag-var
Min mamma ville inte att jag skulle gå på college. Hon ville inte att jag skulle läsa - när jag läser, jag kan lika väl ha hållit en ananas
min-mamma-ville-inte-att-jag-skulle-gå-på-college-hon-ville-inte-att-jag-skulle-lä-när-jag-läser-jag-kan-lika-väl-ha-hållit-ananas
När jag var yngre ville jag bli en stor filmstjärna som skulle få vara rolig på pratshower och då jag ville gå i pension och skriva science fiction.
när-jag-var-yngre-ville-jag-bli-stor-filmstjärna-som-skulle-få-vara-rolig-på-pratshower-och-då-jag-ville-gå-i-pension-och-skriva-science