Jag vill uppmuntra människor att inse att varje handling är en bra åtgärd om det är proaktiv och det är positivt avsikten bakom det.


jag-vill-uppmuntra-människor-att-inse-att-varje-handling-är-bra-åtgärd-om-det-är-proaktiv-och-det-är-positivt-avsikten-bakom-det
jagvilluppmuntramänniskorattinsevarjehandlingärbraåtgärdomdetproaktivochpositivtavsiktenbakomdetjag villvill uppmuntrauppmuntra människoratt inseinse attatt varjevarje handlinghandling ären brabra åtgärdåtgärd omom detdet ärär proaktivproaktiv ochoch detdet ärär positivtpositivt avsiktenavsikten bakombakom detjag vill uppmuntravill uppmuntra människoruppmuntra människor attmänniskor att inseatt inse attinse att varjeatt varje handlingvarje handling ärhandling är enär en braen bra åtgärdbra åtgärd omåtgärd om detom det ärdet är proaktivär proaktiv ochproaktiv och detoch det ärdet är positivtär positivt avsiktenpositivt avsikten bakomavsikten bakom detjag vill uppmuntra människorvill uppmuntra människor attuppmuntra människor att insemänniskor att inse attatt inse att varjeinse att varje handlingatt varje handling ärvarje handling är enhandling är en braär en bra åtgärden bra åtgärd ombra åtgärd om detåtgärd om det ärom det är proaktivdet är proaktiv ochär proaktiv och detproaktiv och det äroch det är positivtdet är positivt avsiktenär positivt avsikten bakompositivt avsikten bakom detjag vill uppmuntra människor attvill uppmuntra människor att inseuppmuntra människor att inse attmänniskor att inse att varjeatt inse att varje handlinginse att varje handling äratt varje handling är envarje handling är en brahandling är en bra åtgärdär en bra åtgärd omen bra åtgärd om detbra åtgärd om det äråtgärd om det är proaktivom det är proaktiv ochdet är proaktiv och detär proaktiv och det ärproaktiv och det är positivtoch det är positivt avsiktendet är positivt avsikten bakomär positivt avsikten bakom det

Jag vill uppmuntra alla att vara proaktiv med deras hälsa och får checkat ut.Denna plats? Inget positivt. OK, jag vill säga något positivt. Det är positivt en soptipp.Varje människa handling, oavsett om det har blivit positivt eller negativt, måste bero på motivation.En hel del folk tror att deras bästa år bakom dem. Men jag vill amerikaner att inse att det inte är sant.Det är inte bra att försöka hålla upp gamla vänner det är smärtsamt för båda sidor faktum är en växer ut människor och det enda är att inse detTanken är blomma; språk knoppen; åtgärd frukten bakom det.