Jag vill hellre ha ett mindervärdeskomplex och bli glatt överraskad, än har en överlägsenhet komplex och bli bryskt väckt.


jag-vill-hellre-ha-ett-mindervärdeskomplex-och-bli-glatt-överraskad-än-har-överlägsenhet-komplex-och-bli-bryskt-väckt
vanna bontajagvillhellrehaettmindervärdeskomplexochbliglattverraskadänharverlägsenhetkomplexbrysktväcktjag villvill hellrehellre haha ettett mindervärdeskomplexmindervärdeskomplex ochoch blibli glattglatt överraskadän harhar enen överlägsenhetöverlägsenhet komplexkomplex ochoch blibli brysktbryskt väcktjag vill hellrevill hellre hahellre ha ettha ett mindervärdeskomplexett mindervärdeskomplex ochmindervärdeskomplex och blioch bli glattbli glatt överraskadän har enhar en överlägsenheten överlägsenhet komplexöverlägsenhet komplex ochkomplex och blioch bli brysktbli bryskt väcktjag vill hellre havill hellre ha etthellre ha ett mindervärdeskomplexha ett mindervärdeskomplex ochett mindervärdeskomplex och blimindervärdeskomplex och bli glattoch bli glatt överraskadän har en överlägsenhethar en överlägsenhet komplexen överlägsenhet komplex ochöverlägsenhet komplex och blikomplex och bli brysktoch bli bryskt väcktjag vill hellre ha ettvill hellre ha ett mindervärdeskomplexhellre ha ett mindervärdeskomplex ochha ett mindervärdeskomplex och bliett mindervärdeskomplex och bli glattmindervärdeskomplex och bli glatt överraskadän har en överlägsenhet komplexhar en överlägsenhet komplex ochen överlägsenhet komplex och bliöverlägsenhet komplex och bli brysktkomplex och bli bryskt väckt

Att bli sårad av någon du älskar varje dag gör mindre ont än ni båda bryta upp och vara ifrån varandra. Jag vill hellre bli sårad vardag.
att-bli-sårad-av-någon-älskar-varje-dag-gör-mindre-ont-än-båda-bryta-upp-och-vara-ifrån-varandra-jag-vill-hellre-bli-sårad-vardag
På teatern publiken vill bli överraskad men saker som de förväntar -Tristan Bernard
på-teatern-publiken-vill-bli-överraskad-men-saker-som-de-förväntar
På teatern publiken vill bli överraskad - men med saker som de förväntar sig. -Tristan Bernard
på-teatern-publiken-vill-bli-överraskad-men-med-saker-som-de-förväntar-sig
Jag vet nog av världen nu har nästan förlorat förmågan att bli mycket överraskad av någonting. -Charles Dickens
jag-vet-nog-av-världen-nu-har-nästan-förlorat-förmågan-att-bli-mycket-överraskad-av-någonting
En sarkastisk person har en överlägsenhet komplex som bara kan botas genom ärlighet ödmjukhet. -Lawrence G Lovasik
en-sarkastisk-person-har-överlägsenhet-komplex-som-bara-kan-botas-genom-ärlighet-ödmjukhet
Vid dödsögonblicket Jag hoppas att bli överraskad.
vid-dödsögonblicket-jag-hoppas-att-bli-överraskad