Jag trycker upprepade gånger övergångsställe knappen även om jag vet att det inte kommer att göra en skillnad.


jag-trycker-upprepade-gånger-övergångsställe-knappen-även-om-jag-vet-att-det-inte-kommer-att-göra-skillnad
jagtryckerupprepadegångervergångsställeknappenävenomjagvetattdetintekommergraskillnadjag tryckertrycker upprepadeupprepade gångergånger övergångsställeövergångsställe knappenknappen ävenäven omom jagjag vetvet attatt detdet inteinte kommerkommer attatt göragöra enen skillnadjag trycker upprepadetrycker upprepade gångerupprepade gånger övergångsställegånger övergångsställe knappenövergångsställe knappen ävenknappen även omäven om jagom jag vetjag vet attvet att detatt det intedet inte kommerinte kommer attkommer att göraatt göra engöra en skillnadjag trycker upprepade gångertrycker upprepade gånger övergångsställeupprepade gånger övergångsställe knappengånger övergångsställe knappen ävenövergångsställe knappen även omknappen även om jagäven om jag vetom jag vet attjag vet att detvet att det inteatt det inte kommerdet inte kommer attinte kommer att görakommer att göra enatt göra en skillnadjag trycker upprepade gånger övergångsställetrycker upprepade gånger övergångsställe knappenupprepade gånger övergångsställe knappen ävengånger övergångsställe knappen även omövergångsställe knappen även om jagknappen även om jag vetäven om jag vet attom jag vet att detjag vet att det intevet att det inte kommeratt det inte kommer attdet inte kommer att görainte kommer att göra enkommer att göra en skillnad

När jag rensa räknare jag trycker på knappen minst 10 gånger bara för att vara säker.När jag rensa räknare, jag trycker på knappen minst fem gånger bara för att vara säker.Generellt, jag är en trevlig person. Bara inte trycker rövhål knappen.Om jag fortfarande inte kan höra vad du sa när du upprepade det 3 gånger, jag bara skrattar och hoppas att det inte var en fråga.Till skillnad från dig är jag inte en förlorare, kommer jag att göra mitt sätt, jag kommer att ändra mitt öde, jag kommer aldrig att ge upp på dig. Det är min kärlek som inte kommer att förändras...Kvinnor upprepade gånger anklagats för att ta saker personligt. Jag kan inte se något annat ärligt sätt att ta dem.