Jag tror inte att någon Känns som jag gör om du nu.


jag-tror-inte-att-någon-känns-som-jag-gör-om-nu
oasisjagtrorinteattnågonkännssomjaggromnujag trorinte attatt någonnågon kännskänns somsom jagjag görgör omom dudu nujag tror intetror inte attinte att någonatt någon kännsnågon känns somkänns som jagsom jag görjag gör omgör om duom du nujag tror inte atttror inte att någoninte att någon kännsatt någon känns somnågon känns som jagkänns som jag görsom jag gör omjag gör om dugör om du nujag tror inte att någontror inte att någon kännsinte att någon känns somatt någon känns som jagnågon känns som jag görkänns som jag gör omsom jag gör om dujag gör om du nu

Gör aldrig själv känns som ingenting att göra någon annan känns som allting.Jag hatar när någon jag nära med hudar något från mig. Det känns som om jag inte kan lita på.Jag vill ha en kärlek att ringa min egen, jag vill ha en pojke som jag kan hålla, jag vill ha någon som vill mig och att känna hur det känns att vara någons någon.Jag tror inte att det finns någon artist något värde som inte tvivlar på vad de gör.Jag behöver inte någon som tror att jag är perfekt, för jag är inte. Jag behöver någon som vet att jag ska göra misstag och fortfarande älskar mig.Jag tror att det finns en massa människor som verkligen vill vara kända, de verkligen gör. Jag gör inte. Det blir typ av i vägen för vardagliga saker som jag gör.