Jag tror i åtta av de tio budorden, och jag tror att gå till kyrkan varje söndag, om inte det finns ett spel på


jag-tror-i-åtta-av-de-tio-budorden-och-jag-tror-att-gå-till-kyrkan-varje-söndag-om-inte-det-finns-ett-spel-på
steve martinjagtroråttaavdetiobudordenochjagatttillkyrkanvarjesndagomintedetfinnsettspeljag trori åttaåtta avav dede tiotio budordenoch jagjag troratt gågå tilltill kyrkankyrkan varjevarje söndagom inteinte detdet finnsfinns ettett spelspel påjag tror itror i åttai åtta avåtta av deav de tiode tio budordenoch jag trorjag tror atttror att gåatt gå tillgå till kyrkantill kyrkan varjekyrkan varje söndagom inte detinte det finnsdet finns ettfinns ett spelett spel påjag tror i åttatror i åtta avi åtta av deåtta av de tioav de tio budordenoch jag tror attjag tror att gåtror att gå tillatt gå till kyrkangå till kyrkan varjetill kyrkan varje söndagom inte det finnsinte det finns ettdet finns ett spelfinns ett spel påjag tror i åtta avtror i åtta av dei åtta av de tioåtta av de tio budordenoch jag tror att gåjag tror att gå tilltror att gå till kyrkanatt gå till kyrkan varjegå till kyrkan varje söndagom inte det finns ettinte det finns ett speldet finns ett spel på

Men jag tror inte nödvändigtvis definiera min tro genom att gå till kyrkan varje söndag.Jag tror att varje gång jag går i ett spel, har jag lagt till något positivt. Jag har fått en rekyl eller gjort en defensiven. Det är vad jag försöker att fokusera på.Jag hoppas söndag är inte den enda dagen i veckan du går till Gud, är varje söndag speciell men idag mer... lycklig Palm söndag!Jag tror att katolicismen grundläggande grund av tro är personlig samvete. Jag tror att det är mellan dig och Gud, inte du och kyrkan.Vi gick till kyrkan varje söndag. När jag var liten, den enda gången jag sjöng var runt min familj.Om Gud hade velat att vi ska leva i en tillåtande samhälle han skulle ha gett oss tio förslag och inte tio budorden.