Jag tror att det finns ingen mantra för framgång. Man måste bara vara positivt och fortsätta göra ett bra arbete. Man måste fortsätta framåt och inte tänka mycket.


jag-tror-att-det-finns-ingen-mantra-för-framgång-man-måste-bara-vara-positivt-och-fortsätta-göra-ett-bra-arbete-man-måste-fortsätta-framåt
madhuri dixitjagtrorattdetfinnsingenmantrafrframgångmanmåstebaravarapositivtochfortsättagraettbraarbeteframåtintetänkamycketjag troratt detdet finnsfinns ingeningen mantramantra förför framgångman måstemåste barabara varavara positivtpositivt ochoch fortsättafortsätta göragöra ettett brabra arbeteman måstemåste fortsättafortsätta framåtframåt ochoch inteinte tänkatänka mycketjag tror atttror att detatt det finnsdet finns ingenfinns ingen mantraingen mantra förmantra för framgångman måste baramåste bara varabara vara positivtvara positivt ochpositivt och fortsättaoch fortsätta görafortsätta göra ettgöra ett braett bra arbeteman måste fortsättamåste fortsätta framåtfortsätta framåt ochframåt och inteoch inte tänkainte tänka mycket

Bara fortsätta framåt och ger inte ett skit om vad någon tänker. Gör vad du måste göra, för dig.
bara-fortsätta-framåt-och-ger-inte-ett-skit-om-vad-någon-tänker-gör-vad-måste-göra-för-dig
Ibland måste man ta en paus och andas innan du kan fortsätta framåt. -Kayla Panchisin
ibland-måste-man-paus-och-andas-innan-kan-fortsätta-framåt
Om du vill bli en framgångsrik löpare, måste man överväga allt. Det är ingen bra bara tänka på uthållighet och inte för att utveckla bra hastighet. -Arthur Lydiard
om-vill-bli-framgångsrik-löpare-måste-man-överväga-allt-det-är-ingen-bra-bara-tänka-på-uthållighet-och-inte-för-att-utveckla-bra
Bara fortsätta framåt, och inte oroa sig för vad någon tänker. Gör vad du måste göra, för dig.
bara-fortsätta-framåt-och-inte-oroa-sig-för-vad-någon-tänker-gör-vad-måste-göra-för-dig
Oavsett vad folk säger bara fortsätta och fortsätta trycka på, om du är riktigt säker på vad man tror på.
oavsett-vad-folk-säger-bara-fortsätta-och-fortsätta-trycka-på-om-är-riktigt-säker-på-vad-man-tror-på
Man måste förstå att tapperhet är inte frånvaron av rädsla utan snarare styrkan att fortsätta att gå framåt, trots rädslan.
man-måste-förstå-att-tapperhet-är-inte-frånvaron-av-rädsla-utan-snarare-styrkan-att-fortsätta-att-gå-framåt-trots-rädslan