Jag ständigt uppleva misslyckande i att mitt arbete är aldrig så bra som jag vill att det ska vara. Så jag leva med misslyckande.


jag-ständigt-uppleva-misslyckande-i-att-mitt-arbete-är-aldrig-så-bra-som-jag-vill-att-det-ska-vara-så-jag-leva-med-misslyckande
jagständigtupplevamisslyckandeattmittarbeteäraldrigbrasomjagvilldetskavaralevamedmisslyckandejag ständigtständigt upplevauppleva misslyckandemisslyckande ii attatt mittmitt arbetearbete ärär aldrigaldrig såså brabra somsom jagjag villvill attatt detdet skaska varaså jagjag levaleva medmed misslyckandejag ständigt upplevaständigt uppleva misslyckandeuppleva misslyckande imisslyckande i atti att mittatt mitt arbetemitt arbete ärarbete är aldrigär aldrig såaldrig så braså bra sombra som jagsom jag villjag vill attvill att detatt det skadet ska varaså jag levajag leva medleva med misslyckandejag ständigt uppleva misslyckandeständigt uppleva misslyckande iuppleva misslyckande i attmisslyckande i att mitti att mitt arbeteatt mitt arbete ärmitt arbete är aldrigarbete är aldrig såär aldrig så braaldrig så bra somså bra som jagbra som jag villsom jag vill attjag vill att detvill att det skaatt det ska varaså jag leva medjag leva med misslyckandejag ständigt uppleva misslyckande iständigt uppleva misslyckande i attuppleva misslyckande i att mittmisslyckande i att mitt arbetei att mitt arbete äratt mitt arbete är aldrigmitt arbete är aldrig såarbete är aldrig så braär aldrig så bra somaldrig så bra som jagså bra som jag villbra som jag vill attsom jag vill att detjag vill att det skavill att det ska varaså jag leva med misslyckande

Jag är herre över mitt misslyckande... Om jag misslyckas aldrig hur ska jag någonsin lära. -Cv Pillay
jag-är-herre-över-mitt-misslyckande-om-jag-misslyckas-aldrig-hur-ska-jag-någonsin-lära
Den enda anledningen till mitt arbete verkar vara eklektisk upp till en viss period för att jag var ett misslyckande som en skådespelare.
den-enda-anledningen-till-mitt-arbete-verkar-vara-eklektisk-upp-till-viss-period-för-att-jag-var-ett-misslyckande-som-skådespelare
Misslyckande efter lång uthållighet är mycket större än aldrig att ha en strävan tillräckligt bra för att kallas ett misslyckande.
misslyckande-efter-lång-uthållighet-är-mycket-större-än-aldrig-att-ha-strävan-tillräckligt-bra-för-att-kallas-ett-misslyckande
Jag har alltid anammat misslyckande som en ädel strävan. Den tillåter dig att vara anti vad någon vill att du ska vara, och att bryta alla regler.
jag-har-alltid-anammat-misslyckande-som-ädel-strävan-den-tillåter-dig-att-vara-anti-vad-någon-vill-att-ska-vara-och-att-bryta-alla-regler
Jag vill inte leva med bara drömmar, vill jag att leva mina drömmar - jag vill att de ska vara min verklighet. -Mina Deanna
jag-vill-inte-leva-med-bara-drömmar-vill-jag-att-leva-mina-drömmar-jag-vill-att-de-ska-vara-min-verklighet
Om jag inte har barn, jag tror att mitt liv skulle vara ett misslyckande.
om-jag-inte-har-barn-jag-tror-att-mitt-liv-skulle-vara-ett-misslyckande