Jag saknar att prata med dig. Det är som om vi har oändliga ämnet allting och jag saknar det. Jag saknar att prata med någon som får mig.


jag-saknar-att-prata-med-dig-det-är-som-om-vi-har-oändliga-ämnet-allting-och-jag-saknar-det-jag-saknar-att-prata-med-någon-som-får-mig
jagsaknarattpratameddigdetärsomomviharoändligaämnetalltingochjagdetnågonfårmigjag saknarsaknar attatt prataprata medmed digdet ärär somsom omom vivi harhar oändligaoändliga ämnetämnet alltingallting ochoch jagjag saknarsaknar detjag saknarsaknar attatt prataprata medmed någonnågon somsom fårfår migjag saknar attsaknar att prataatt prata medprata med digdet är somär som omsom om viom vi harvi har oändligahar oändliga ämnetoändliga ämnet alltingämnet allting ochallting och jagoch jag saknarjag saknar detjag saknar attsaknar att prataatt prata medprata med någonmed någon somnågon som fårsom får migjag saknar att pratasaknar att prata medatt prata med digdet är som omär som om visom om vi harom vi har oändligavi har oändliga ämnethar oändliga ämnet alltingoändliga ämnet allting ochämnet allting och jagallting och jag saknaroch jag saknar detjag saknar att pratasaknar att prata medatt prata med någonprata med någon sommed någon som fårnågon som får migjag saknar att prata medsaknar att prata med digdet är som om viär som om vi harsom om vi har oändligaom vi har oändliga ämnetvi har oändliga ämnet alltinghar oändliga ämnet allting ochoändliga ämnet allting och jagämnet allting och jag saknarallting och jag saknar detjag saknar att prata medsaknar att prata med någonatt prata med någon somprata med någon som fårmed någon som får mig

Jag saknar dig. Jag saknar oss. Jag saknar att ha dig att prata med när jag ville. Men jag vet att jag måste gå vidare, eftersom det är meningslöst.
jag-saknar-dig-jag-saknar-oss-jag-saknar-att-ha-dig-att-prata-med-när-jag-ville-men-jag-vet-att-jag-måste-gå-vidare-eftersom-det-är
Jag saknar spendera tid med dig, jag saknar när vi skrattade tillsammans, jag saknar kramar och jag saknar kela. Kort sagt, jag saknar dig.
jag-saknar-spendera-tid-med-dig-jag-saknar-när-vi-skrattade-tillsammans-jag-saknar-kramar-och-jag-saknar-kela-kort-sagt-jag-saknar-dig
Jag saknar att prata till 3:00 om våra förhoppningar och drömmar. Jag saknar det sätt du lutas upp min haka när du kysste mig
jag-saknar-att-prata-till-300-om-våra-förhoppningar-och-drömmar-jag-saknar-det-sätt-lutas-upp-min-haka-när-kysste-mig
Jag saknar det sätt du brukade krama mig, jag saknar det sätt du använde för att kyssa mina läppar, men mest av allt jag saknar det sätt du höll mig och mitt hjärta. Jag saknar dig...
jag-saknar-det-sätt-brukade-krama-mig-jag-saknar-det-sätt-använde-för-att-kyssa-mina-läppar-men-mest-av-allt-jag-saknar-det-sätt-höll-mig
Ibland får jag lust att prata med dig, och sedan minns jag din en annan person, det är bara tråkigt eftersom jag saknar dig mycket.
ibland-får-jag-lust-att-prata-med-dig-och-sedan-minns-jag-din-annan-person-det-är-bara-tråkigt-eftersom-jag-saknar-dig-mycket
Du brukade prata med mig som om jag var den enda runt. Jag saknar det.
du-brukade-prata-med-mig-som-om-jag-var-den-enda-runt-jag-saknar-det