Jag kan inte vara en man. Men jag kan omfamna huvudet på en man, intelligens av en man, en anda av en man.


jag-kan-inte-vara-man-men-jag-kan-omfamna-huvudet-på-man-intelligens-av-man-anda-av-man
jagkanintevaramanmenjagomfamnahuvudetmanintelligensavandajag kankan inteinte varavara enen manmen jagjag kankan omfamnaomfamna huvudethuvudet påen manintelligens avav enen mananda avav enen manjag kan intekan inte varainte vara envara en manmen jag kanjag kan omfamnakan omfamna huvudetomfamna huvudet påhuvudet på enpå en manintelligens av enav en manen anda avanda av enav en manjag kan inte varakan inte vara eninte vara en manmen jag kan omfamnajag kan omfamna huvudetkan omfamna huvudet påomfamna huvudet på enhuvudet på en manintelligens av en manen anda av enanda av en manjag kan inte vara enkan inte vara en manmen jag kan omfamna huvudetjag kan omfamna huvudet påkan omfamna huvudet på enomfamna huvudet på en manen anda av en man

Man kan säga något om mig, men jag är den jag är och det är något man kan aldrig vara.Man kan aldrig återvända. Man kan resa tillbaka, men man kan inte återvända.Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.Man kan veta hur man kan få en seger, och vet inte hur man använder den.Ingen universum kan vara oberoende av människan och kan inte skapas utanför man så länge man vet det!Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa.