Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vara oberoende och stark. Så många saker är utanför din kontroll, och kommer alltid att vara.


jag-kan-inte-nog-betona-hur-viktigt-det-är-att-vara-oberoende-och-stark-så-många-saker-är-utanför-din-kontroll-och-kommer-alltid-att-vara
jagkanintenogbetonahurviktigtdetärattvaraoberoendeochstarkmångasakerutanfrdinkontrollkommeralltidvarajag kankan inteinte nognog betonabetona hurhur viktigtviktigt detdet ärär attatt varavara oberoendeoberoende ochoch starkså mångamånga sakersaker ärär utanförutanför dindin kontrolloch kommerkommer alltidalltid attatt varajag kan intekan inte noginte nog betonanog betona hurbetona hur viktigthur viktigt detviktigt det ärdet är attär att varaatt vara oberoendevara oberoende ochoberoende och starkså många sakermånga saker ärsaker är utanförär utanför dinutanför din kontrolloch kommer alltidkommer alltid attalltid att varajag kan inte nogkan inte nog betonainte nog betona hurnog betona hur viktigtbetona hur viktigt dethur viktigt det ärviktigt det är attdet är att varaär att vara oberoendeatt vara oberoende ochvara oberoende och starkså många saker ärmånga saker är utanförsaker är utanför dinär utanför din kontrolloch kommer alltid attkommer alltid att varajag kan inte nog betonakan inte nog betona hurinte nog betona hur viktigtnog betona hur viktigt detbetona hur viktigt det ärhur viktigt det är attviktigt det är att varadet är att vara oberoendeär att vara oberoende ochatt vara oberoende och starkså många saker är utanförmånga saker är utanför dinsaker är utanför din kontrolloch kommer alltid att vara

Vi kanske inte alltid vara stark nog att bära på, men Gud är alltid stark nog för oss. -Terry Mark
vi-kanske-inte-alltid-vara-stark-nog-att-bära-på-men-gud-är-alltid-stark-nog-för-oss
Självrespekt bör vara en på en kvinnas lista över värden. Jag kan inte betona det nog!
självrespekt-bör-vara-på-kvinnas-lista-över-värden-jag-kan-inte-betona-det-nog
Alltid vara stark nog att släppa taget, och vara smart nog att vänta på vad du förtjänar
alltid-vara-stark-nog-att-släppa-taget-och-vara-smart-nog-att-vänta-på-vad-förtjänar
En dag kommer jag att vara stark nog att krama hela världen, och sedan alla kan vara nöjda, allt på en gång. Evigt.
en-dag-kommer-jag-att-vara-stark-nog-att-krama-hela-världen-och-sedan-alla-kan-vara-nöjda-allt-på-gång-evigt
Kom ihåg att du kan vara kär, men alltid vara oberoende; vara din egen person.
kom-ihåg-att-kan-vara-kär-men-alltid-vara-oberoende-vara-din-egen-person
Om du vill veta hur stark du är. Titta på hur många saker du har gått igenom och fick genom. Endast en stark person kunde göra det. -Sonya Parker
om-vill-veta-hur-stark-är-titta-på-hur-många-saker-har-gått-igenom-och-fick-genom-endast-stark-person-kunde-göra-det