Jag kan inte lova er att jag kommer att vara där för dig för evigt, men jag lovar att jag kommer att vara bredvid dig så länge jag lever.


jag-kan-inte-lova-er-att-jag-kommer-att-vara-där-för-dig-för-evigt-men-jag-lovar-att-jag-kommer-att-vara-bredvid-dig-så-länge-jag-lever
jagkanintelovaerattjagkommervaradärfrdigevigtmenlovarbredvidlängeleverjag kankan inteinte lovalova erer attatt jagjag kommerkommer attatt varavara därdär förför digdig förför evigtmen jagjag lovarlovar attatt jagjag kommerkommer attatt varavara bredvidbredvid digdig såså längelänge jagjag leverjag kan intekan inte lovainte lova erlova er atter att jagatt jag kommerjag kommer attkommer att varaatt vara därvara där fördär för digför dig fördig för evigtmen jag lovarjag lovar attlovar att jagatt jag kommerjag kommer attkommer att varaatt vara bredvidvara bredvid digbredvid dig sådig så längeså länge jaglänge jag leverjag kan inte lovakan inte lova erinte lova er attlova er att jager att jag kommeratt jag kommer attjag kommer att varakommer att vara däratt vara där förvara där för digdär för dig förför dig för evigtmen jag lovar attjag lovar att jaglovar att jag kommeratt jag kommer attjag kommer att varakommer att vara bredvidatt vara bredvid digvara bredvid dig såbredvid dig så längedig så länge jagså länge jag leverjag kan inte lova erkan inte lova er attinte lova er att jaglova er att jag kommerer att jag kommer attatt jag kommer att varajag kommer att vara därkommer att vara där föratt vara där för digvara där för dig fördär för dig för evigtmen jag lovar att jagjag lovar att jag kommerlovar att jag kommer attatt jag kommer att varajag kommer att vara bredvidkommer att vara bredvid digatt vara bredvid dig såvara bredvid dig så längebredvid dig så länge jagdig så länge jag lever

Jag kan inte lova dig för evigt, men jag kan garantera er att jag kommer att vara där för dig under resten av... USA.
jag-kan-inte-lova-dig-för-evigt-men-jag-kan-garantera-er-att-jag-kommer-att-vara-där-för-dig-under-resten-av-usa
Jag kommer inte att lova att bli din för evigt, eftersom jag inte kommer att leva så länge. Men låt mig vara din så länge jag lever.
jag-kommer-inte-att-lova-att-bli-din-för-evigt-eftersom-jag-inte-kommer-att-leva-så-länge-men-låt-mig-vara-din-så-länge-jag-lever
Jag kan inte lova dig en perfekt relation, men jag lovar att jag kommer att stanna så länge som du försöker.
jag-kan-inte-lova-dig-perfekt-relation-men-jag-lovar-att-jag-kommer-att-stanna-så-länge-som-försöker
Även om jag inte kan lova att jag alltid kommer att vara där för dig, jag säker kan lova att jag alltid kommer att älska dig.
Även-om-jag-inte-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-vara-där-för-dig-jag-säker-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-älska-dig
Jag kan inte lova att jag alltid kommer att vara här för dig, men jag kan lova er att jag alltid kommer att älska dig. -Wazim Shaw
jag-kan-inte-lova-att-jag-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kan-lova-er-att-jag-alltid-kommer-att-älska-dig
Jag kan inte lova dig lycka, men jag kan försäkra er om att så länge du är med mig jag kommer att göra allt i min makt för att göra dig lycklig. -Rashida Rowe
jag-kan-inte-lova-dig-lycka-men-jag-kan-försäkra-er-om-att-så-länge-är-med-mig-jag-kommer-att-göra-allt-i-min-makt-för-att-göra-dig-lycklig