Jag har ingen konsekvens, utom i politiken och som uppstår förmodligen från min likgiltighet till ämnet helt och hållet.


jag-har-ingen-konsekvens-utom-i-politiken-och-som-uppstår-förmodligen-från-min-likgiltighet-till-ämnet-helt-och-hållet
jagharingenkonsekvensutompolitikenochsomuppstårfrmodligenfrånminlikgiltighettillämnethelthålletjag harhar ingeningen konsekvensutom ii politikenpolitiken ochoch somsom uppståruppstår förmodligenförmodligen frånfrån minmin likgiltighetlikgiltighet tilltill ämnetämnet helthelt ochoch hålletjag har ingenhar ingen konsekvensutom i politikeni politiken ochpolitiken och somoch som uppstårsom uppstår förmodligenuppstår förmodligen frånförmodligen från minfrån min likgiltighetmin likgiltighet tilllikgiltighet till ämnettill ämnet heltämnet helt ochhelt och hålletjag har ingen konsekvensutom i politiken ochi politiken och sompolitiken och som uppståroch som uppstår förmodligensom uppstår förmodligen frånuppstår förmodligen från minförmodligen från min likgiltighetfrån min likgiltighet tillmin likgiltighet till ämnetlikgiltighet till ämnet helttill ämnet helt ochämnet helt och hålletutom i politiken och somi politiken och som uppstårpolitiken och som uppstår förmodligenoch som uppstår förmodligen frånsom uppstår förmodligen från minuppstår förmodligen från min likgiltighetförmodligen från min likgiltighet tillfrån min likgiltighet till ämnetmin likgiltighet till ämnet heltlikgiltighet till ämnet helt ochtill ämnet helt och hållet

Jag vill hålla sig borta från politiken, annars jag kommer förmodligen att hamna sätta min storlek femton fot i min mun.
jag-vill-hålla-sig-borta-från-politiken-annars-jag-kommer-förmodligen-att-hamna-sätta-min-storlek-femton-fot-i-min-mun
Jag läste nyligen att kärlek är helt och hållet en fråga om kemi. Det måste vara därför min fru behandlar mig som giftigt avfall. -David Bissonnette
jag-läste-nyligen-att-kärlek-är-helt-och-hållet-fråga-om-kemi-det-måste-vara-därför-min-fru-behandlar-mig-som-giftigt-avfall
Ingen människa är ansvarig för sin far. Det var helt och hållet hans mors affär.
ingen-människa-är-ansvarig-för-sin-far-det-var-helt-och-hållet-hans-mors-affär
Ärligt talat, jag skulle vilja se att regeringen få ut av krig helt och hållet och lämna hela fältet till det privata näringslivet. -Joseph Heller
Ärligt-talat-jag-skulle-vilja-se-att-regeringen-få-ut-av-krig-helt-och-hållet-och-lämna-hela-fältet-till-det-privata-näringslivet
Ingen orsak till talan uppstår från en naken löfte -Legal Maxim
ingen-orsak-till-talan-uppstår-från-naken-löfte
Ja, du behöver ämnet i politiken - men jag tror att din stil säger också något om hur man kommer fram till en del av dina slutsatser.
ja-behöver-ämnet-i-politiken-men-jag-tror-att-din-stil-säger-också-något-om-hur-man-kommer-fram-till-del-av-dina-slutsatser