Jag har den här inbäddade tro på den process genom vilken filmer av en viss typ upptäckas på längre tidslinjer.


jag-har-den-här-inbäddade-tro-på-den-process-genom-vilken-filmer-av-viss-typ-upptäckas-på-längre-tidslinjer
jaghardenhärinbäddadetroprocessgenomvilkenfilmeravvisstypupptäckaslängretidslinjerjag harhar denden härhär inbäddadeinbäddade trotro påpå denden processprocess genomgenom vilkenvilken filmerfilmer avav enen vissviss typtyp upptäckasupptäckas påpå längrelängre tidslinjerjag har denhar den härden här inbäddadehär inbäddade troinbäddade tro påtro på denpå den processden process genomprocess genom vilkengenom vilken filmervilken filmer avfilmer av enav en vissen viss typviss typ upptäckastyp upptäckas påupptäckas på längrepå längre tidslinjerjag har den härhar den här inbäddadeden här inbäddade trohär inbäddade tro påinbäddade tro på dentro på den processpå den process genomden process genom vilkenprocess genom vilken filmergenom vilken filmer avvilken filmer av enfilmer av en vissav en viss typen viss typ upptäckasviss typ upptäckas påtyp upptäckas på längreupptäckas på längre tidslinjerjag har den här inbäddadehar den här inbäddade troden här inbäddade tro påhär inbäddade tro på deninbäddade tro på den processtro på den process genompå den process genom vilkenden process genom vilken filmerprocess genom vilken filmer avgenom vilken filmer av envilken filmer av en vissfilmer av en viss typav en viss typ upptäckasen viss typ upptäckas påviss typ upptäckas på längretyp upptäckas på längre tidslinjer

Demokrati är den process genom vilken människor väljer den man som får skulden -Bertrand Russell
demokrati-är-den-process-genom-vilken-människor-väljer-den-man-som-får-skulden
Sinnet är den stora hävstången för allt; mänskligt tänkande är den process genom vilken mänskliga ändar slutligen besvaras -Daniel Webster
sinnet-är-den-stora-hävstången-för-allt-mänskligt-tänkande-är-den-process-genom-vilken-mänskliga-ändar-slutligen-besvaras
Den process genom vilken banker skapar pengar är så enkelt att sinnet stöts.
den-process-genom-vilken-banker-skapar-pengar-är-så-enkelt-att-sinnet-stöts
Demokrati är en process genom vilken människor är fria att välja den man som får skulden -Dr Laurence J Peter
demokrati-är-process-genom-vilken-människor-är-fria-att-välja-den-man-som-får-skulden
Jag är bekymrad över hur att vända den process genom vilken en fundamentalistisk rätt och ett företags elit kunde gripa makten i USA.
jag-är-bekymrad-över-hur-att-vända-den-process-genom-vilken-fundamentalistisk-rätt-och-ett-företags-elit-kunde-gripa-makten-i-usa
Den typ av samhälle till stor del bestäms av den riktning i vilken talang och ambition flöde - genom lutningen av de sociala landskap -Eric Hoffer
den-typ-av-samhälle-till-stor-del-bestäms-av-den-riktning-i-vilken-talang-och-ambition-flöde-genom-lutningen-av-de-sociala-landskap