Jag har alltid velat förbättra tanken på att leva väl, med måtta, är vin bra för dig - mentalt, fysiskt och andligt.


jag-har-alltid-velat-förbättra-tanken-på-att-leva-väl-med-måtta-är-vin-bra-för-dig-mentalt-fysiskt-och-andligt
jagharalltidvelatfrbättratankenattlevavälmedmåttaärvinbrafrdigmentaltfysisktochandligtjag harhar alltidalltid velatvelat förbättraförbättra tankentanken påpå attatt levaleva välmed måttaär vinvin brabra förför digdigmentaltfysiskt ochjag har alltidhar alltid velatalltid velat förbättravelat förbättra tankenförbättra tanken påtanken på attpå att levaatt leva välär vin bravin bra förbra för digför digfysiskt och andligtjag har alltid velathar alltid velat förbättraalltid velat förbättra tankenvelat förbättra tanken påförbättra tanken på atttanken på att levapå att leva välär vin bra förvin bra för digbra för digjag har alltid velat förbättrahar alltid velat förbättra tankenalltid velat förbättra tanken påvelat förbättra tanken på attförbättra tanken på att levatanken på att leva välär vin bra för digvin bra för dig

Kärlek är det grundläggande behovet av mänskliga naturen, för utan det är liv störs känslomässigt, mentalt, andligt och fysisktKänslomässigt är jag klar. Mentalt jag dräneras. Andligt jag är död. Fysiskt Jag ler.Jag inte blir stressad på grund av tanken på att vara vid god hälsa mentalt och andligt är all anledning jag måste vara glada och tacksamma.Jag har alltid velat jobba med Michael Jackson. Hans musik kommer att leva för evigt och med teknik nuförtiden... kanske jag kunde.En person som är fysiskt svag men har en skarp hjärna är starkare än en fysiskt stark och mentalt svag person.Jag har alltid vetat att mat och vin var viktigt, med min mor är italienska och en bra kock.